Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Sprzedaż pomostu ruchomego PRM-202

2019-06-10 07:30:13

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż pomostu ruchomego Pomost ruchomy PRM-202:

 • rok produkcji: 1986
 • typ: PRM-202
 • nr fabryczny: 306
 • producent: ZREMB Polska
 • napęd elektryczny 380V
 • waga: 870 kg
 • udźwig: 200 kg
 • wys. podnoszenia: 11,3 m
 • pomost zarejestrowany w UDT
 • zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
 • Cena wywoławcza: 3 400,00 zł netto, 4 182,00 zł brutto

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego pomostu ruchomego.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. pomost ruchomy można oglądać od 10.06.2019 r. w godz. 7.30-14.30 do 24.06.2019 r. do godz. 10.00 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2, 19-300 Ełk, woj. Warmińsko - mazurskie
 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się w sprawie sprzedaży:
  Hubert Kowalczyk – Referent
  tel. 87 620 44 77
 3. Sprzedaż pomostu ruchomego, o którym mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 5. Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 6. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON, dane kontaktowe oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, adres.
 7. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na kupno pomostu ruchomego” w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Ełku, Nowa Wieś Ełcka ul. Wilcza 2, 19-300 Ełk, w terminie do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 8. W przypadku kiedy uczestnicy postępowania zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 9. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 24.06.2019 r. o godz. 11.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedający powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 11. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu najpóźniej w ciągu 3 dni po wystawieniu faktury, oraz odebrać przedmiot zakupu własnym staraniem i na własny koszt.
 12. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.
 13. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), tzw. RODO informując, że:
  • administratorem uzyskanych danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45;
  • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 36 09 237;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem przetargowym;
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres zbierania ofert oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
  • przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Agencji w celu udziału w przetargu;
  • dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec ARM;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • osoby uczestniczące w czynnościach mających na celu złożenie oferty oraz w przypadku wyboru oferty posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (w tym profilowanie), stosowanie do art. 22 RODO.
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny unieważnienia.

Załącznik nr 1 - oferta (rozmiar: 36 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Leszek Polakowski (05.06.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (10.06.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (10.06.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty