Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 9/Z/BIL/03/20

10.03.2020, 12:44

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Kierownik Zespołu Technicznego w Składnicy ARM w Resku

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Resku
ul. S. Żeromskiego 44
72-315 Resko

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Zapewnienie ciągłości prawidłowej i bezpiecznej pracy maszyn i urządzeń.
 2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli, maszyn, urządzeń oraz instalacji technicznych i wyposażenia magazynowego.
 3. Przeprowadzanie okresowych przeglądów budynków i budowli, maszyn i urządzeń oraz instalacji technicznych i wyposażenia magazynowego.
 4. Sporządzanie projektów:
  1. planów remontów i konserwacji budynków i budowli, maszyn i urządzeń,
  2. planu na roboty i zakupy inwestycyjne,
  3. rocznych planów zamówień publicznych dla zadań realizowanych na potrzeby Składnicy Agencji,
  4. okresowych planów wydatków.
 5. Zapewnienie prawidłowości i terminowości prowadzenia remontów i napraw.
 6. Nadzór nad gospodarką energetyczną, wodno-kanalizacyjną oraz eksploatacją urządzeń i instalacji technicznych.
 7. Prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem i eksploatacją pojazdów samochodowych.
 8. Zapewnienie dostaw materiałów, narzędzi, części zamiennych oraz odpowiedzialność za rozliczenie materiałów zużytych do remontów, konserwacji i bieżącej eksploatacji maszyn, urządzeń, instalacji, sprzętu transportowo-przeładunkowego oraz budynków i budowli.
 9. Opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia i projektów umów oraz przekazywanie danych niezbędnych do opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówień realizowanych na potrzeby Składnicy Agencji.
 10. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia na realizację dostaw i usług oraz robót remontowo-modernizacyjnych i inwestycyjnych, objętych zamówieniami publicznymi realizowanymi na rzecz Składnicy.
 11. Prowadzenie analiz rynku w celu racjonalnego wydatkowania środków finansowych.
 12. Prowadzenie książek obiektów budowlanych.
 13. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.
 14. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji techniczno-inwestycyjnej i ruchowej.
 15. Opracowywanie wniosków w zakresie sprzedaży rzeczowych składników majątkowych nie będących rezerwami technicznymi.
 16. Organizowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom Składnicy Agencji oraz przestrzeganie przepisów prawa w tym zakresie.
 17. Realizowanie określonych instrukcją bezpieczeństwa pożarowego zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 18. Nadzór nad utrzymaniem warunków BHP i przestrzeganiem przepisów BHP i Ppoż. przez podległych pracowników.
 19. Wykonywanie innych czynności związanych z działalnością Składnicy zleconych doraźnie przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Udokumentowany co najmniej 4 letni staż pracy dla wykształcenia średniego i 3 letni staż pracy dla wykształcenia wyższego.
 3. Znajomość podstawowych zagadnień technicznych w obszarach mechaniki, budownictwa, budowy maszyn, elektryki.
 4. Praktyczna znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 5. Znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń technicznych, budynków i budowli oraz ochroną środowiska.
 6. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 7. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 8. Umiejętność kierowania zespołem, zdolności organizacyjne, dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność, inicjatywa i dynamizm w działaniu.
 9. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe o profilu technicznym.
 2. 5 lat stażu pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.
 3. Znajomość Kodeksu Pracy na poziomie podstawowym.
 4. Umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 6. Posiadanie uprawnień budowlanych, elektroenergetycznych.
 7. Znajomość obsługi systemów klasy ERP.
 8. Znajomość obsługi oprogramowania kosztorysowego.
 9. Ukończone kursy w zakresie przepisów BHP i Ppoż., zarządzania nieruchomościami, ADR.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy,
  a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Dokumenty należy składać w terminie do: 24 marca 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7:30-15:30– pokój nr 1103, XI piętro,koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 9/Z/BIL/03/20”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończenia naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (10.03.2020)
Pierwsza publikacja: Piotr Klimowski (10.03.2020)
Ostatnia publikacja: Piotr Klimowski (10.03.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty