Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 7/Z/BIL/02/19

2019-02-15 14:04:47

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2019-03-01 15:30:16
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Elektromechanik w Zespole Technicznym w Składnicy ARM w Ełku

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Ełku
Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2
19-301 Ełk

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Wykonywanie napraw oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej wszystkich urządzeń i maszyn elektrycznych, instalacji elektrycznych, odgromowych oraz sieci NN.
 2. Wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych, prac gospodarczych, porządkowych i napraw oraz konserwacji maszyn i urządzeń.
 3. Dbanie o prawidłowe oznakowanie oraz zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Znajomość i przestrzeganie zasad zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanych instalacji i urządzeń.
 5. Mechaniczny lub ręczny przeładunek oraz konserwacja masy towarowej dostarczanej do magazynów Składnicy.
 6. Dokonywanie przeglądów okresowych agregatów prądotwórczych.
 7. Obsługa i konserwacja podestu ruchomego masztowego, agregatu prądotwórczego, stacji Trafo, kotłowni olejowych.
 8. Konserwacja oraz naprawa wózków transportowych, a także obsługa baterii trakcyjnych znajdujących się na ich wyposażeniu.
 9. Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonych związanych z funkcjonowaniem Składnicy.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zawodowe.
 2. Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 3. Znajomość podstawowych zagadnień technicznych w obszarach mechaniki, budownictwa, budowy maszyn, elektryki, układów sterujących.
 4. Znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych, konserwacji instalacji elektrycznych i odgromowych oraz eksploatacji agregatów prądotwórczych.
 5. Posiadanie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (świadectwo kwalifikacyjne).
 6. Umiejętność wykonywania drobnych prac remontowo-konserwacyjnych.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
 9. Korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie techniczne.
 2. Udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku elektromechanika, elektryka, konserwatora lub pokrewnym.
 3. Posiadanie uprawnień do obsługi i konserwacji agregatów prądotwórczych, stacji trafo, kotłowni olejowych, podestu ruchomego masztowego.
 4. Posiadanie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV.
 5. Posiadanie uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego IIWJO.
 6. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 7. Podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopia świadectwa kwalifikacyjnego do obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 7/Z/BIL/02/19,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 1 marca 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 7/Z/BIL/02/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (15.02.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (15.02.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (15.02.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty