Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 70/Z/BP/11/18

2018-11-21 14:35:51

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-12-05 15:30:50
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista / Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych w Biurze Prawnym

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań.
 3. Udział w pracach komisji przetargowej.
 4. Prowadzenie korespondencji z Wykonawcami.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Udokumentowany staż pracy: Specjalista – co najmniej 1 rok; Starszy Specjalista - co najmniej 2 lata.
 3. Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego związanego z praktycznym stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych po stronie zamawiającego.
 4. Dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 5. Umiejętność sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, pism niezbędnych w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. Umiejętność obsługi platformy zakupowej.
 7. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
 8. Skrupulatność i dokładność.
 9. Zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole.
 10. Bardzo dobra organizacja pracy.
 11. Wysokie umiejętności interpersonalne, samodzielność, odpowiedzialność.
 12. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 13. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu prawa lub ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych.
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 70/Z/BP/11/18,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 5 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 70/Z/BP/11/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (21.11.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.11.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty