Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 6/Z/BIL/02/20

04.02.2020, 13:04

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Elektromechanik w Zespole Technicznym w Składnicy ARM w Lisowicach

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Lisowicach
59-230 Prochowice

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Wykonywanie napraw oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej wszystkich urządzeń i maszyn elektrycznych, instalacji elektrycznych, odgromowych oraz sieci nN.
 2. Wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych, prac gospodarczych, porządkowych i napraw oraz konserwacji maszyn i urządzeń.
 3. Dbanie o prawidłowe oznakowanie oraz zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Znajomość i przestrzeganie zasad zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanych instalacji i urządzeń.
 5. Dokonywanie przeglądów okresowych agregatów prądotwórczych.
 6. Obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego, stacji trafo oraz baterii trakcyjnych.
 7. Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonych związanych z funkcjonowaniem Składnicy.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zawodowe.
 2. Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 3. Znajomość podstawowych zagadnień technicznych w obszarach mechaniki, budownictwa, budowy maszyn, elektryki, układów sterujących.
 4. Znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych, konserwacji instalacji elektrycznych i odgromowych oraz eksploatacji agregatów prądotwórczych.
 5. Posiadanie uprawnień elektrycznych na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji o napięciu do 1 kV (świadectwo kwalifikacyjne).
 6. Umiejętność pracy w zespole.
 7. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie techniczne.
 2. Udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku elektromechanika, elektryka, konserwatora lub pokrewnym.
 3. Posiadanie uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego IIWJ, IIW oraz P (podesty przejezdne przewoźne).
 4. Posiadanie uprawnień do obsługi i konserwacji agregatów prądotwórczych.
 5. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 6. Podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 7. Umiejętność wykonywania drobnych prac remontowo-konserwacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie świadectwa kwalifikacyjnego potwierdzającego posiadanie uprawnień elektrycznych na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji o napięciu do 1 kV.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do: 18 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7:30-15:30– pokój nr 1103, XI piętro,koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 6/Z/BIL/02/20”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż 3 miesiące po zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

  * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (04.02.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (04.02.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (04.02.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty