Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 6/Z/BIL/02/19

15.03.2019, 13:22

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Przedłużenie Terminu Składania Aplikacji

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Wartownik-Konwojent WSO w Składnicy ARM w Lisowicach

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Lisowicach
59-230 Prochowice

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Ochrona mienia Składnicy w granicach chronionych obszarów i obiektów.
 2. Przestrzeganie zasad użycia broni i środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia.
 3. Wykonywanie zadań wynikających z Planu ochrony, tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej.
 4. Meldowanie przełożonym o zdarzeniach zaistniałych podczas służby.
 5. Wykonywanie poleceń służbowych zleconych przez przełożonych.
 6. Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Składnicy zlecanych przez przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 2. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej.
 3. Posiadanie dopuszczenia do posiadania broni (wpis B).
 4. Co najmniej roczny staż pracy.
 5. Znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy.
 6. Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Komunikatywność, dokładność, rzetelność, punktualność.
 9. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 10. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Udokumentowana praca w jednostkach organizacyjnych zajmujących się ochroną fizyczną obiektów.
 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy,
  a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 5. Kopia ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej.
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie dopuszczenia do posiadania broni (wpis B).
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 6/Z/BIL/02/19,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 29 marca 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) 

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 6/Z/BIL/02/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (15.03.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (15.03.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (15.03.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty