Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 62/Z/BIL/09/18

2018-09-14 12:15:45

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-09-28 15:30:37
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:Robotnik magazynowy w Zespole Magazynowania Towarów w Składnicy ARM w Zalesiu

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Zalesiu
Zalesie Golczowskie, ul. Główna 4
32-310 Klucze

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transport wewnątrzmagazynowy towarów.
 2. Wykonywanie prac związanych z właściwym rozmieszczeniem towarów w magazynie i zapewnienie odpowiednich warunków ich przechowywania.
 3. Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych towarów stosownie do wymagań technologii ich przechowywania.
 4. Obsługa sprzętu i urządzeń do wykonywania czynności transportowych (zgodnie z zakresem obowiązków).
 5. Wykonywanie prac porządkowych i prac remontowych w magazynach i na terenie Składnicy.
 6. Wykonywanie prac w zakresie utrzymania w należytym stanie technicznym budynków i budowli, instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnych.
 7. Wykonywanie prac związanych z ochroną środowiska i gospodarką leśną.
 8. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z funkcjonowaniem Składnicy.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie podstawowe.
 2. Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 3. Znajomość podstawowych zasad gospodarki magazynowej i bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń technicznego wyposażenia magazynów.
 4. Posiadanie prawa jazdy kat. B.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
 7. Korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Doświadczenie w zakresie obsługi magazynowej.
 3. Udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy w obiektach magazynowych.
 4. Podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania magazynowego.
 5. Umiejętność wykonywania podstawowych prac budowlanych, malarskich, tynkarskich.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie  nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 62/Z/BIL/09/18,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 28 września 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30-15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 62/Z/BIL/09/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (14.09.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (14.09.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (14.09.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty