Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 61/Z/BFK/09/18

2018-09-13 11:10:05

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-09-27 15:30:02
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Planowania w Biurze Finansowo-Księgowym

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej.
 2. Opracowywanie projektu planu finansowego i rzeczowego ARM jako agencji wykonawczej.
 3. Opracowywanie projektu planu finansowego Funduszu Zapasów Interwencyjnych.
 4. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.
 5. Opracowywanie informacji z wykonania planu finansowego i rzeczowego.
 6. Kontrola realizacji wydatków zgodnie z planem finansowym.
 7. Sporządzanie analiz finansowych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 3 lata stażu pracy.
 3. Wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.
 4. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, w szczególności: planowanie budżetowe, sprawozdawczość budżetowa.
 5. Biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
 6. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, profesjonalizm, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność.
 7. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 9. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie zawodowe w zakresie planowania, rachunkowości i sprawozdawczości, w szczególności w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr 61/Z/BFK/09/18,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.”.
 6. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 21,5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 27 września 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30–15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie:

„Ogłoszenie nr ARM 61/Z/BFK/09/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (13.09.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (13.09.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (13.09.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty