Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 5/Z/BIL/02/19

2019-02-20 15:12:38

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Przedłużenie Terminu Składania Aplikacji

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Główny Specjalista w Dziale Rezerw Technicznych w Biurze Infrastruktury i Logistyki

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem, udostępnieniem i likwidacją rezerw technicznych.
 2. Opracowywanie umów oraz dokumentacji technicznej dotyczących tworzenia, utrzymywania, udostepnienia i likwidacji rezerw technicznych oraz nadzorowanie ich realizacji.
 3. Uczestnictwo w procedurach przetargowych, w tym w negocjacjach z kontrahentami zewnętrznymi.
 4. Sprawowanie kontroli nad gospodarowaniem asortymentami rezerw technicznych w jednostkach organizacyjnych Agencji i u kontrahentów zewnętrznych.
 5. Sporządzanie analiz w zakresie gospodarowania różnych asortymentów rezerw technicznych wraz z opracowywaniem instrukcji przechowywania i innych dokumentów w tym obszarze.
 6. Sporządzanie pism i innej niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami.
 7. Wykonywanie innych zadań związanych z działaniem Działu Rezerw Technicznych zlecanych przez przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy.
 3. Znajomość zagadnień technicznych w obszarze budownictwa, mechaniki, budowy maszyn, elektryki, mechaniki.
 4. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 5. Znajomość zagadnień w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.
 6. Znajomość przepisów związanych z eksploatacją urządzeń technicznych.
 7. Znajomość zagadnień związanych z eksploatacja i konserwacją mostowych konstrukcji stalowych.
 8. Umiejętność sporządzania dokumentacji do realizacji zadań w zakresie zakupów, przeglądów i konserwacji oraz remontu maszyn (w tym maszyn budowlanych), agregatów prądotwórczych, konstrukcji stalowych – zgodnie z przepisami branżowymi.
 9. Umiejętność sporządzania umów na wykonywanie zadań w zakresie przeglądów, konserwacji i remontu maszyn (w tym maszyn budowlanych), agregatów prądotwórczych, konstrukcji stalowych mostowych.
 10. Umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych i technicznych w zakresie ww. sprzętu.
 11. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 12. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego, w tym programu Excel na poziomie zaawansowanym.
 13. Umiejętność analitycznego myślenia.
 14. Umiejętność pracy w zespole.
 15. Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.
 16. Gotowość do wyjazdów służbowych do jednostek organizacyjnych ARM na terenie całego kraju.
 17. Zdolności organizacyjne, dokładność, rzetelność, punktualność, inicjatywa i dynamizm w działaniu.
 18. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 19. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 20. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne (budowlane, mechaniczne, elektryczne lub konstrukcja maszyn).
 2. Co najmniej 10 lat stażu pracy.
 3. Co najmniej 5 lat stażu pracy w firmie produkcyjnej lub usługowej.
 4. Umiejętność dokonywania przeglądów i oceny stanu technicznego konstrukcji stalowych mostowych.
 5. Praktyczna znajomość przebiegu procesu budowlanego.
 6. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej.
 7. Uprawnienia SEP (elektryczne i energetyczne) do 1 kV.
 8. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 9. Umiejętność obsługi oprogramowania SAP ERP.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 6. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 21,5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 5/Z/BIL/02/19,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do: 6 marca 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 5/Z/BIL/02/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (06.02.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (06.02.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (20.02.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty