Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 50/Z/BPI/07/18

2018-07-05 10:47:46

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-07-19 15:30:18
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Zapasów Agencyjnych w Biurze Zapasów Interwencyjnych Paliw

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy – umowa na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie jakości i ilości kupowanych, sprzedawanych imagazynowanych paliw i ropy naftowej oraz monitorowanie terminów wymiany utrzymywanych w zapasach agencyjnych paliw ze względu na gwarancję jakościową udzieloną przez producenta.
 2. Analizowanie wyników z badań okresowych paliw pod względem zgodności z obowiązującymi wymaganiami jakościowymi i przedstawianie analiz i wniosków, proponowanie rozwiązań i działań, które będą miały wpływ na racjonalność gospodarowania zapasami agencyjnymi.
 3. Bieżące kompletowanie aktów normatywnych i przepisów dotyczących wymagań jakościowych dla ropy naftowej i paliw utrzymywanych w zapasach agencyjnych oraz monitorowanie i analizowanie planowanych zmian w tym zakresie.
 4. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zakupem ropy naftowej i paliw oraz usług dotyczących magazynowania zapasów ropy i paliw, w tym m.in. sporządzanie stosownych analiz dla potrzeb zakupu i magazynowania zapasów agencyjnych, projektów umów cywilnoprawnych, dokumentacji przetargowych, itp.
 5. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zawartych umów dotyczących zakupionych towarów i usług.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne lub chemiczne o kierunkach petrochemia lub pokrewne.
 2. Udokumentowany staż pracy: Specjalista – minimum jeden rok; Starszy Specjalista – minimum dwa lata; Główny Specjalista – minimum trzy lata.
 3. Znajomość aktów prawnych regulujących zagadnienia związane z jakością produktów naftowych.
 4. Znajomość ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
 5. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
 7. Umiejętność organizacji pracy własnej. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Dyspozycyjność, terminowość realizacji zadań, rzetelność.
 9. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 10. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie w pracy w przemyśle lub handlu o profilu petrochemicznym lub pokrewnym.
 2. Znajomość zasad obrotu towarowego i stosownie do tego zakresu przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
 4. Umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych, pism urzędowych, raportów i analiz oraz dokumentacji handlowej.
 5. Kreatywność, komunikatywność, punktualność.
 6. Znajomość zasad archiwizowania dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 50/Z/BPI/07/18,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 19 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 50/Z/BPI/07/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (05.07.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (05.07.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (05.07.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty