Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 48/Z/BIL/07/18

2018-07-05 10:47:35

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-07-19 15:30:18
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Elektromechanik w Składnicy ARM w Wąwale

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Wąwale
Wąwał, ul. Jeleń 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Liczba osób: 1, wymiar etatu: ½ etatu

Główne obowiązki:

 1. Przeprowadzanie napraw i remontów oraz obsługi konserwacyjnej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.
 2. Przestrzeganie terminów badania sprzętu dielektrycznego.
 3. Utrzymywanie w stanie zabezpieczonym przed osobami postronnymi sieci transformatorowych, rozdzielni skrzynek i szaf rozdzielczych.
 4. Dokonywanie okresowych, kwartalnych kontroli instalacji odgromowych i dokonywanie niezbędnych napraw.
 5. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z funkcjonowaniem Składnicy.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zawodowe.
 2. Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 3. Znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych, konserwacji instalacji elektrycznych i odgromowych oraz eksploatacji agregatów prądotwórczych (części elektrycznej zespołu prądotwórczego).
 4. Świadectwo kwalifikacji „E” – uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 na stanowisku eksploatacji.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
 7. Korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie obsługi, konserwacji i instalacji urządzeń i sieci elektrycznych.
 3. Podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopia Świadectwa kwalifikacji „E”.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 48/Z/BIL/07/18,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 19 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 48/Z/BIL/07/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (05.07.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (05.07.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (05.07.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty