Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 45/Z/BIL/10/19

24.10.2019, 12:12

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:  Księgowa / Księgowy w Składnicy ARM w Zalesiu

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Zalesiu
Zalesie Golczowskie, ul. Główna 4
32-310 Klucze

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Opracowywanie danych do projektu planu finansowego w zakresie działalności Składnicy Agencji.
 2. Sporządzanie i przekazywanie zapotrzebowania na środki pieniężne do Centrali Agencji.
 3. Kontrola prawidłowości wystawiania dokumentów pod kątem wymogów obowiązujących przepisów prawa.
 4. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 5. Wystawianie faktur i pozostałych dowodów księgowych, rejestrowanie ich i wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego oraz akceptowanie wstępnie dokumentów finansowo-księgowych.
 6. Przekazywanie oryginałów dokumentów  i dowodów księgowych do Centrali Agencji.
 7. Opracowywanie informacji w zakresie realizacji rocznego planu finansowego.
 8. Prowadzenie obsługi kasowo-bankowej oraz sporządzanie dokumentacji w postaci raportów kasowych.
 9. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz przekazywanie niezbędnej dokumentacji do Centrali Agencji.
 10. Dekretowanie dowodów księgowych.
 11. Kontrola merytoryczna dokumentów finansowo-księgowych dotyczących wydatków finansowych Kierownika Składnicy.
 12. Wykonywanie innych czynności w oparciu o udzielone upoważnienia lub zlecone doraźnie przez przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Udokumentowane co najmniej 2 lata stażu pracy przy wykształceniu średnim lub rok stażu pracy przy wykształceniu wyższym.
 3. Praktyczna znajomość ustaw:
 • o finansach publicznych,
 • o rachunkowości,
 • o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 • o podatku od towarów i usług,
 • Prawo Zamówień Publicznych,
 • o podatkach i opłatach lokalnych.
 1. Znajomość zasad gospodarki magazynowej.
 2. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 3. Praktyczna umiejętność organizowania pracy komórki finansowo-księgowej.
 4. Umiejętność obsługi kas fiskalnych.
 5. Umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne, dokładność, rzetelność, punktualność, inicjatywa i dynamizm w działaniu.
 6. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 2. Udokumentowany 3-letni staż pracy w księgowości.
 3. Znajomość Kodeksu pracy na poziomie podstawowym.
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 5. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 6. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania klasy ERP, w szczególności w zakresie systemu SAP.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Dokumenty należy składać w terminie do: 7 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30-15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 45/Z/BIL/10/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 1. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM: e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (24.10.2019)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (24.10.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (24.10.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty