Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 44/Z/BIL/10/19

24.10.2019, 11:23

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Konserwator w Zespole Magazynowania Towarów w Składnicy ARM w Lisowicach

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Lisowicach
59-230 Prochowice

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy – umowa na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Główne obowiązki:

 1. Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych towarów stosownie do wymagań technologii ich przechowywania.
 2. Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transport wewnątrzmagazynowy towarów.
 3. Wykonywanie prac związanych z właściwym rozmieszczeniem towarów w magazynie i zapewnienie odpowiednich warunków ich przechowywania.
 4. Wykonywanie prac związanych ze sprawdzeniem ilości i jakości przyjmowanych i wydawanych towarów.
 5. Wykonywanie prac porządkowych w magazynach, magazynach zamiejscowych i na terenie Składnicy.
 6. Wykonywanie prac remontowo-budowlanych związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego pomieszczeń, budynków i budowli.
 7. Wykonywanie drobnych napraw w celu utrzymania w stałej sprawności technicznej maszyn, urządzeń i wyposażenia magazynowego.
 8. Znajomość i przestrzeganie zasad określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urządzeń.
 9. Przestrzeganie zasad racjonalnego i oszczędnego zużycia materiałów i energii.
 10. Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonych związanych z funkcjonowaniem Składnicy.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zawodowe.
 2. Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 3. Znajomość podstawowych zagadnień technicznych w obszarach mechaniki, budownictwa, budowy maszyn, układów sterujących.
 4. Podstawowa znajomość zasad gospodarki magazynowej oraz zasad prowadzenia zabiegów konserwacyjnych.
 5. Umiejętność wykonywania drobnych prac remontowo-konserwacyjnych, hydraulicznych i sanitarnych.
 6. Ukończony kurs obsługi wózków widłowych oraz kurs wymiany butli gazowych w wózkach widłowych.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie techniczne.
 2. Udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku konserwatora, mechanika lub pokrewnym.
 3. Posiadanie uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego IIWJO.
 4. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 5. Podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu wymiany butli gazowych w wózkach widłowych.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do: 7 listopada 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30-15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 44/Z/BIL/10/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 1. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM: e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (24.10.2019)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (24.10.2019)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (24.10.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty