Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 4/Z/BIL/01/19

2019-01-24 13:19:02

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Kierownik Magazynu Zamiejscowego w Świnoujściu

miejsce wykonywania pracy:

Magazyn Zamiejscowy w Świnoujściu
ul. Słowackiego 10/12
72-600 Świnoujście

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Kierowanie Magazynem Zamiejscowym w Świnoujściu.
 2. Organizowanie pracy i kierowanie funkcjonującą bazą noclegowo-konferencyjną.
 3. Nadzór nad całością spraw związanych z funkcjonowaniem Magazynu Zamiejscowego.
 4. Utrzymanie obiektów, instalacji, urządzeń i wyposażenia Magazynu Zamiejscowego w należytym stanie technicznym.
 5. Racjonalne gospodarowanie zasobami magazynowymi i szkoleniowo-konferencyjnymi.
 6. Planowanie potrzeb oraz organizowanie zaopatrzenia w zakresie funkcjonowania Magazynu Zamiejscowego.
 7. Zapewnienie podległym pracownikom warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pracy.
 8. Rozdział pracy podległym pracownikom oraz nadzór nad ich wykonywaniem.
 9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych pracowników, kontrolowanie przestrzegania czasu i dyscypliny pracy.
 10. Przestrzeganie prawidłowości składowania i przechowywania towarów zgodnie z obowiązującymi normami, w tym właściwego rozmieszczenia towarów oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania.
 11. Utrzymywanie rezerw w stanie pełnej gotowości do natychmiastowego wydania.
 12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania Magazynu Zamiejscowego, w szczególności dokumentacji finansowo-księgowej.
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zadań zleconych doraźnie przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Biura.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Udokumentowany co najmniej 4 letni staż pracy dla wykształcenia średniego i 3 letni staż pracy dla wykształcenia wyższego.
 3. Znajomość zasad gospodarki magazynowej.
 4. Podstawowa wiedza z zakresu techniki magazynowania towarów i przepisów BHP.
 5. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów szkoleniowo-konferencyjnych.
 6. Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
 7. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 8. Umiejętność sporządzania pism urzędowych oraz umów cywilno-prawnych.
 9. Umiejętność sporządzania sprawozdań oraz analiz.
 10. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 11. Umiejętność kierowania zespołami ludzkimi.
 12. Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.
 13. Odporność na pracę w sytuacjach wywołujących stres.
 14. Zdolności organizacyjne, wysoka kultura osobista, inicjatywa i dynamizm w działaniu, umiejętność pracy w zespole, dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność, dyspozycyjność.
 15. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 16. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 17. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Udokumentowany staż pracy w magazynie.
 3. Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w ośrodkach szkoleniowo-konferencyjnych.
 4. Doświadczenie w zakresie realizacji postępowań w trybie zamówień publicznych.
 5. Znajomość na poziomie podstawowym Kodeksu Pracy.
 6. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 7. Angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym.
 8. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 21,5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 4/Z/BIL/01/19,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 7 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103,  XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 4/Z/BIL/01/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (24.01.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (24.01.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (24.01.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty