Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 41/Z/BPI/05/18

2018-05-18 13:22:29

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-06-01 15:30:44
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Zapasów Agencyjnych w Biurze Zapasów Interwencyjnych Paliw

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul.Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy – umowa na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie jakości i ilości kupowanych, sprzedawanych imagazynowanych paliw i ropy naftowej oraz monitorowanie terminów wymiany utrzymywanych w zapasach agencyjnych paliw ze względu na gwarancję jakościową udzieloną przez producenta.
 2. Analizowanie wyników z badań okresowych paliw pod względem zgodności zobowiązującymi wymaganiami jakościowymi i przedstawianie analiz i wniosków, proponowanie rozwiązań i działań, które będą miały wpływ na racjonalność gospodarowania zapasami agencyjnymi.
 3. Bieżące kompletowanie aktów normatywnych i przepisów dotyczących wymagań jakościowych dla ropy naftowej i paliw utrzymywanych w zapasach agencyjnych oraz monitorowanie i analizowanie planowanych zmian w tym zakresie.
 4. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zakupem ropy naftowej i paliw oraz usług dotyczących magazynowania zapasów ropy i paliw, w tym m.in. sporządzanie stosownych analiz dla potrzeb zakupu i magazynowania zapasów agencyjnych, projektów umów cywilnoprawnych, dokumentacji przetargowych, itp.
 5. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zawartych umów dotyczących zakupionych towarów i usług.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne lub chemiczne o kierunkach petrochemia lub pokrewne.
 2. Udokumentowany staż pracy: Specjalista – minimum jeden rok; Starszy Specjalista – minimum dwa lata; Główny Specjalista – minimum trzy lata.
 3. Znajomość aktów prawnych regulujących zagadnienia związane z jakością produktów naftowych.
 4. Znajomość ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
 5. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
 7. Umiejętność organizacji pracy własnej. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Dyspozycyjność, terminowość realizacji zadań, rzetelność.
 9. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 10. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie w pracy w przemyśle lub handlu o profilu petrochemicznym lub pokrewnym.
 2. Znajomość zasad obrotu towarowego i stosownie do tego zakresu przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
 4. Umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych, pism urzędowych, raportów i analiz oraz dokumentacji handlowej.
 5. Kreatywność, komunikatywność, punktualność.
 6. Znajomość zasad archiwizowania dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23,5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji Nr ARM 41/Z/BPI/05/18 prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 1 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30–15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie:

„Ogłoszenie nr ARM 41/Z/BPI/05/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (18.05.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (18.05.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (18.05.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty