Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 40/Z/BIL/08/19

21.08.2019, 10:50

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: EWartownik-Konwojent WSO w Składnicy ARM w Ełku

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Ełku
Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2
19-301 Ełk

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki: 

 1. Ochrona mienia Składnicy w granicach chronionych obszarów i obiektów.
 2. Przestrzeganie zasad użycia broni i środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia.
 3. Wykonywanie zadań wynikających z Planu ochrony, tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej.
 4. Meldowanie przełożonym o zdarzeniach zaistniałych podczas służby.
 5. Wykonywanie poleceń służbowych zleconych przez przełożonych.
 6. Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Składnicy zlecanych przez przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 1. Posiadanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 2. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej.
 3. Posiadanie dopuszczenia do posiadania broni (wpis B).
 4. Co najmniej roczny staż pracy.
 5. Znajomość ustawy o ochronie osób i mienia oraz znajomość aktów wykonawczych do tej ustawy.
 6. Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Komunikatywność, dokładność, rzetelność, punktualność.
 9. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 10. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Udokumentowana praca w jednostkach organizacyjnych zajmujących się ochroną fizyczną obiektów.
 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia zaświadczenia o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 5. Kopia ważnego orzeczenia lekarskiego o zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zawodu pracownika ochrony fizycznej.
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie dopuszczenia do posiadania broni (wpis B).
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 22.5 kB) o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do: 4 września 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 40/Z/BIL/08/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy,
iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy
w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż 3 miesiące po zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (21.08.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (21.08.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.08.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty