Oferta pracy nr ARM 37/Z/BB/07/20

21.07.2020, 14:30

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Biurze Bezpieczeństwa

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. Praca w terenie.
 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).
 3. Praca w warunkach stresu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Główne obowiązki:

 1. Opracowanie i aktualizacja Planu operacyjnego funkcjonowania ARM oraz monit przygotowań do wykonywania zadań operacyjnych w komórkach organizacyjnych Agencji, w celu zapewnienia wykonania zadań obronnych.
 2. Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego (w szczególności opracowanie i aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego) oraz wypracowanie i aktualizacja procedur realizacji przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP, w celu zapewnienia realizacji zadań przez ARM.
 3. Opracowanie programów i planów szkolenia obronnego dla Agencji oraz organizacja i dokumentowanie szkoleń i ćwiczeń, w celu zapewnienia przygotowania ARM do sprawnego funkcjonowania w systemie obronnym państwa.
 4. Opracowanie i aktualizacja dokumentów związanych z Pozamilitarnymi Przygotowaniami Obronnymi.
 5. Przygotowanie, organizacja i realizacja przedsięwzięć dotyczących funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.
 6. Opracowanie i aktualizacja „Planu przygotowania i wyposażenia stanowiska kierowania ARM w zapasowym miejscu pracy” oraz „Planu przemieszczenia stanowiska kierowania ARM do zapasowego miejsca pracy.
 7. Planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie kontroli wykonywania zadań obronnych w ARM, w celu weryfikacji przygotowania do realizacji tych zadań przez jednostki organizacyjne Agencji.
 8. Realizacja i koordynacja przedsięwzięć dotyczących funkcjonowania oraz zadań wynikających z ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Staż pracy/doświadczenie zawodowe: Specjalista: minimum 1 rok; Starszy Specjalista: minimum 2 lata; Główny Specjalista: minimum 3 lata. W tym: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w Siłach Zbrojnych RP lub w administracji publicznej.
 3. Znajomość aktów prawnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa.
 4. Znajomość przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania terroryzmowi.
 5. Znajomość przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych.
 6. Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów z zakresu finansów publicznych.
 7. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 8. Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office: Word, Excel, Power Point.
 9. Umiejętności:
  • umiejętności analityczne;
  • dokładność i precyzja działania;
  • umiejętność planowania;
  • wysoka odporność na stres;
  • rozwinięte kompetencje interpersonalne;
  • dobra organizacja pracy własnej.
 10. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 11. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 12. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 13. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe profilowane, związane z bezpieczeństwem państwa, zarządzaniem kryzysowym lub studia podyplomowe w przedmiotowym zakresie.
 2. Doświadczenie zawodowe: 1 rok w Siłach Zbrojnych RP, administracji publicznej lub instytucjach zajmujących się problematyką obrony narodowej lub bezpieczeństwa państwa albo zarządzania kryzysowego.
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (B1).
 4. Ukończone Wyższe Kursy Obronne lub szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego.
 5. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne lub ściśle tajne.
 6. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do dokumentów NATO i Unii Europejskiej o klauzuli CONFIDENTIAL lub wyższej.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23.5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Dokumenty należy składać w terminie do: 4 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 37/Z/BB/07/20”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 2. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Aleksandra Kieszek (20.07.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (21.07.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.07.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP