Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 35/Z/BIL/04/18

2018-04-26 11:58:17

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-05-10 15:30:01
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Maszynista urządzeń przeładunkowych i układających w Zespole Magazynowania Towarów w Składnicy ARM w Lisowicach

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Lisowicach
59-230 Prochowice

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transport wewnątrzmagazynowy towarów.
 2. Wykonywanie prac związanych z właściwym rozmieszczeniem towarów w magazynie i zapewnienie odpowiednich warunków ich przechowywania.
 3. Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych towarów stosownie do wymagań technologii ich przechowywania.
 4. Wykonywanie prac związanych ze sprawdzaniem ilości i jakości przyjmowanych i wydawanych towarów.
 5. Obsługa sprzętu i urządzeń do wykonywania czynności transportowych (wózkami akumulatorowymi, spalinowymi zasilanych gazem oraz wysokiego podnoszenia) oraz przeprowadzanie zabiegów konserwacyjnych maszyn i urządzeń.
 6. Wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem LPG.
 7. Wykonywanie prac porządkowych w magazynach i na terenie Składnicy.
 8. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z funkcjonowaniem Składnicy.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zawodowe.
 2. Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 3. Znajomość podstawowych zasad gospodarki magazynowej i bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń technicznego wyposażenia magazynów.
 4. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 5. Ukończony kurs obsługi wózków widłowych.
 6. Ukończony kurs wymiany butli gazowych w wózkach widłowych.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
 9. Korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Doświadczenie w zakresie obsługi magazynowej.
 3. Udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy przy obsłudze wózków widłowych.
 4. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu techniki.
 5. Posiadanie uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego II WJO.
 6. Posiadanie uprawnień pilarskich i spawalniczych.
 7. Prawo jazdy kat. C.
 8. Podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania magazynowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 4. Kopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursu obsługi wózków widłowych.
 5. Kopia dokumentów potwierdzających ukończenie kursu wymiany butli gazowych w wózkach widłowych.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23,5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji Nr ARM 35/Z/BIL/04/18 prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 10 maja 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30–15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie:  

„Ogłoszenie nr ARM 35/Z/BIL/04/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (26.04.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (26.04.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (26.04.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty