[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 34/Z/BST/07/20

10.07.2020, 12:44

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami w Biurze Strategii i Transformacj

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Przygotowanie projektu strategii w zakresie wykorzystania nieruchomości Agencji oraz wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad jej wdrażaniem.
 2. Współpraca z komórkami wewnętrznymi w zakresie wykorzystania powierzchni magazynowej Agencji, w szczególności w zakresie modernizacji i wyposażania obiektów magazynowych w odpowiednie urządzenia.
 3. Koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami użytkowanymi przez Agencję.
 4. Sporządzanie planu na roboty budowlane, planu remontów i konserwacji budynków i budowli oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.
 5. Formułowanie wniosków do realizowanych w Agencji: planu nakładów na zakupy inwestycyjne w Agencji i planu remontów i konserwacji maszyn i urządzeń.
 6. Przygotowywanie dokumentacji technicznej dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych budynków, budowli i instalacji w Agencji.
 7. Opracowywanie projektów umów dotyczących realizacji robót inwestycyjnych i remontowych oraz konserwacji budynków, budowli i instalacji w Agencji.
 8. Udział w komisjach powoływanych do odbioru końcowego oraz pogwarancyjnego robót remontowych i inwestycyjnych realizowanych w Agencji.
 9. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji techniczno-inwestycyjnej oraz ruchowej nieruchomości Agencji.
 10. Zarządzanie ośrodkami szkoleniowo-konferencyjnymi Agencji.
 11. Współdziałanie z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Agencji w zakresie zapewnienia kompleksowej obsługi narad szkoleniowych, szkoleń i konferencji organizowanych w ośrodkach szkoleniowo-konferencyjnych Agencji.
 12. Prowadzenie spraw związanych z komercyjnym wykorzystaniem zasobów szkoleniowo-konferencyjnych, w szczególności prowadzenie negocjacji z podmiotami zewnętrznymi oraz opracowywanie umów i aneksów do umów na obsługę szkoleń i konferencji.
 13. Utrzymywanie w sprawności technicznej budynków i budowli, instalacji CO, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych oraz urządzeń i wyposażenia technicznego.
 14. Prowadzenie książki obiektów budowlanych.
 15. Współpraca z inną komórką wewnętrzną w zakresie organizowania i funkcjonowania centrum przetwarzania danych.
 16. Nadzór nad utrzymywaniem porządku w pomieszczeniach, obiektach i na terenie zewnętrznym.
 17. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem mieszkań zakładowych i pokoi gościnnych Agencji.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Staż pracy: minimum 4 lata, w tym minimum 2 lata doświadczenia w zakresie gospodarki nieruchomościami.
 3. Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
 4. Znajomość mechanizmów związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
 5. Znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń technicznych, budynków i budowli oraz ochroną środowiska.
 6. Znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania ARM.
 7. Umiejętność kierowania zespołem, zdolności organizacyjne, dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność, inicjatywa i dynamizm w działaniu.
 8. Umiejętność planowania.
 9. Umiejętność analizy i optymalizacji wydatków.
 10. Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne i świadomość biznesowa.
 11. Umiejętność sporządzania pism urzędowych, umów, raportów i analiz.
 12. Wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole.
 13. Samodzielność w działaniu, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, asertywność.
 14. Bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, dokładność i nastawienie na realizację celów.
 15. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 16. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, w mowie i piśmie.
 17. Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel.
 18. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe w kierunku: Zarządzanie, Ekonomia, Finanse, Prawo, Administracja.
 2. Staż pracy: 5 lat, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.
 3. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23.5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Dokumenty należy składać w terminie do: 24 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 34/Z/BST/07/20”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, , której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Aleksandra Kieszek (10.07.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (10.07.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (10.07.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP