Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 33/Z/BO/07/19

08.07.2019, 12:24

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Starszy Specjalista (Archiwista) w Dziale Organizacyjnym w Biurze Organizacyjnym

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie i obsługa Archiwum Zakładowego Agencji, w szczególności: gromadzenie dokumentacji, wypożyczanie dokumentacji, systematyczne prowadzenie konserwacji akt, przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego, brakowanie dokumentacji, digitalizacja materiałów archiwalnych, ewidencjonowanie dokumentacji.
 2. Nadzór nad realizacją przepisów kancelaryjno – archiwalnych oraz kontrola obiegu dokumentów w Agencji.
 3. Nadzór nad funkcjonowaniem magazynów archiwalnych/składnic akt w Oddziałach Terenowych ARM oraz w Składnicach ARM.
 4. Prowadzenie przeglądów magazynów archiwalnych/składnic akt w Oddziałach Terenowych ARM oraz w Składnicach ARM.
 5. Prowadzenie szkoleń dla pracowników Agencji z zakresu stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 6. Współpraca z instytucjami właściwymi w zakresie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu archiwistyki lub zarządzania dokumentacją lub studia podyplomowe z ww. zakresu.
 2. Co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku związanym z obsługą archiwum zakładowego.
 3. Znajomość przepisów archiwalnych.
 4. Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.
 5. Znajomość funkcjonowania instrukcji kancelaryjnej.
 6. Znajomość przepisów branżowych oraz aktów normatywnych dot. zarządzania dokumentacją.
 7. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 8. Dobra znajomość pakietu MS Office.
 9. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 10. Wysoka kultura osobista, rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne.
 11. Dokładność, rzetelność, odpowiedzialność.
 12. Umiejętność zarządzania czasem pracy.
 13. Umiejętność analitycznego myślenia.
 14. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 15. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. 10 lat doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą archiwum zakładowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 22.5 kB) o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do: 22 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 33/Z/BO/07/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy
w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż 3 miesiące po zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM: e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dominika Hinzmann (08.07.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (08.07.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (08.07.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty