Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 3/Z/BPI/01/20

15.01.2020, 14:17

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Dziale Zapasów Agencyjnych w Biurze Zapasów Interwencyjnych Paliw

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zakupem ropy naftowej i paliw ciekłych oraz usług dotyczących magazynowania zapasów ropy i paliw, w tym m.in. sporządzanie stosownych analiz dla potrzeb planowanych zakupów, magazynowania zapasów agencyjnych, sprzedaży, projektów umów cywilno-prawnych, dokumentacji przetargowej, sprawozdań oraz innych dokumentów.
 2. Prowadzenie spraw w zakresie dostaw towarów, magazynowania i wymiany zapasów agencyjnych paliw ciekłych i ropy naftowej.
 3. Nadzór nad jakością i ilością kupowanych, sprzedawanych i utrzymywanych paliw ciekłych i ropy naftowej.
 4. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zawartych umów dotyczących zakupionych towarów i usług związanych z ich utrzymywaniem.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne o kierunkach petrochemia, chemia lub pokrewne.
 2. Udokumentowany staż pracy: Specjalista – minimum jeden rok; Starszy Specjalista – minimum dwa lata; Główny Specjalista – minimum trzy lata.
 3. Znajomość aktów prawnych regulujących zagadnienia związane z gospodarką materiałową.
 4. Znajomość ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
 5. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
 7. Umiejętność organizacji pracy własnej. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Dyspozycyjność, terminowość realizacji zadań, rzetelność.

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie w pracy w przemyśle lub handlu o profilu petrochemicznym, chemicznym lub pokrewnym.
 2. Znajomość zasad obrotu towarowego i stosownie do tego zakresu przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
 4. Znajomość systemu SAP.
 5. Umiejętność sporządzania umów cywilnoprawnych, pism urzędowych, raportów i analiz oraz dokumentacji handlowej.
 6. Kreatywność, komunikatywność, punktualność.
 7. Znajomość zasad archiwizowania dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do: 29 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 3/Z/BPI/01/20”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa,
  ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM: e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (15.01.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (15.01.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (15.01.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty