Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 31/Z/BIL/04/18

2018-04-20 11:58:26

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-05-04 15:32:35
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Starszy Specjalista w Dziale Utrzymania Infrastruktury w Biurze Infrastruktury i Logistyki

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia na zakup i dostawę materiałów, urządzeń oraz środków eksploatacyjnych na potrzeb Składnic Agencji.
 2. Przygotowywanie dokumentacji technicznej dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót remontowych i inwestycyjnych oraz konserwacji budynków, budowli i instalacji.
 3. Przygotowywanie opisów przedmiotów zamówienia dotyczących spraw związanych z bieżącą działalnością Składnic Agencji, w tym dostawy mediów i realizacji usług.
 4. Opracowywanie projektów umów dotyczących realizacji robót budowlanych inwestycyjnych i remontowych oraz konserwacji budynków, budowli i instalacji.
 5. Udział w komisjach przetargowych powołanych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę towarów lub usług oraz na roboty budowlane.
 6. Udział w komisjach powoływanych do odbioru końcowego oraz pogwarancyjnego robót remontowych i inwestycyjnych realizowanych w Składnicach Agencji.
 7. Prowadzenie ewidencji spraw związanych ze sprzętem transportowo-przeładunkowym oraz urządzeniami technicznymi będącymi na stanie Składnic Agencji.
 8. Realizowanie zadań związanych z remontami i modernizacją Składnic oraz planowaniem przystosowania zdolności załadowczych i wyładowczych Składnic do pracy w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i wojny.
 9. Prowadzenie nadzoru nad właściwą eksploatacją urządzeń technicznych, maszyn i sprzętu przeładunkowego w Składnicy Agencji.
 10. Współpraca z Kierownikami Składnic w zakresie zakupów i wyposażenia w urządzenia i sprzęt techniczny oraz bieżącej konserwacji i remontów.
 11. Kontrola funkcjonowania dokumentów finansowo-księgowych z zakresu działalności Składnic.
 12. Rejestrowanie korespondencji wychodzącej dotyczącej spraw Działu.
 13. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji archiwalnej dotyczącej Działu do archiwum zakładowego.
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zadań zleconych doraźnie przez bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Biura.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie
 2. Staż pracy: co najmniej trzy lata przy wykształceniu średnim; dwa lata stażu pracy przy wykształceniu wyższym .
 3. Znajomość podstawowych zagadnień technicznych w obszarach mechaniki, budownictwa, budowy maszyn, elektryki.
 4. Znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń technicznych, budynków i budowli.
 5. Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
 6. Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa państwa.
 7. Praktyczna znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 8. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 9. Umiejętność sporządzania pism urzędowych oraz umów cywilno-prawnych.
 10. Umiejętność sporządzania sprawozdań oraz analiz.
 11. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 12. Odporność na pracę w sytuacjach wywołujących stres.
 13. Zdolności organizacyjne.
 14. Wysoka kultura osobista.
 15. Inicjatywa i dynamizm w działaniu.
 16. Umiejętność pracy w zespole.
 17. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność i dyspozycyjność..
 18. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 19. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej trzy lata stażu pracy w jednostkach administracji publicznej.
 3. Doświadczenie w zakresie realizacji postępowań w trybie zamówień publicznych.
 4. Znajomość zasad norm ISO 9001, 14001.
 5. Praktyczna znajomość przepisów dotyczących BHP i ochrony środowiska.
 6. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.
 7. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23,5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji Nr ARM 31/Z/BIL/04/18 prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Dokumenty należy składać w terminie do: 4 maja 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30–15.30 - pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 31/Z/BIL/04/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (20.04.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (20.04.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (20.04.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty