[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 30/Z/BIL/06/20

30.06.2020, 14:52

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Robotnik magazynowy w Składnicy ARM w Szepietowie

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Szepietowie
ul. Przemysłowa 2
18-210 Szepietowo

Liczba osób: 2, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Wykonywanie prac magazynowych związanych z gospodarką magazynową stosownie do wymagań technologii przechowywania.
 2. Wykonywanie prac związanych z obrotem magazynowym oraz przeglądami i konserwacją towarów.
 3. Wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transport wewnątrzmagazynowy towarów.
 4. Obsługa sprzętu i urządzeń do wykonywania czynności transportowych oraz przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych.
 5. Racjonale i oszczędne stosowanie środków i materiałów wykorzystywanych do pakowania i konserwacji towarów.
 6. Utrzymanie ładu i porządku oraz bieżące sprzątanie stanowiska po zakończeniu pracy.
 7. Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Składnicy zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie podstawowe.
 2. Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku robotniczym.
 3. Znajomość zasad gospodarki magazynowej.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 3. Doświadczenie w pracy w jednostkach służby zdrowia lub firmie zajmującej się dystrybucją sprzętu medycznego.
 4. Ukończony kurs obsługi wózka widłowego potwierdzony egzaminem UDT.
 5. Ukończone szkolenia z zakresu znajomości narzędzi medycznych.
 6. Podstawowa znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego i magazynowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do: 14 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 30/Z/BIL/06/20”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, , której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Aleksandra Kieszek (30.06.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (30.06.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (30.06.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP