Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 28/Z/BRM/05/19

2019-05-29 13:16:30

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2019-06-12 15:31:15
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista w Dziale Wyrobów Medycznych w Biurze Rezerw Medycznych

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy – umowa na czas określony (w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie analizy rynku w zakresie występujących rodzajów sprzętu i wyposażenia medycznego, jego walorów użytkowych, parametrów technicznych, wielkości cen i możliwości zakupu towarów.
 2. Uczestniczenie przy opracowywaniu specyfikacji wymagań technicznych w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia na zakup towarów i usług dotyczących rezerw strategicznych sprzętu i wyposażenia medycznego.
 3. Sporządzanie pism urzędowych i dokumentacji handlowej.
 4. Uczestniczenie w prezentacjach sprzętu będącego przedmiotem zakupu oraz odbiorach zakupionych towarów.
 5. Prowadzenie spraw związanych z realizacją umów dotyczących zakupu oraz przeglądów i konserwacji sprzętu i wyposażenia medycznego oraz współpraca ze Składnicami ARM w tym zakresie.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu sprzedaży towarów oraz zagospodarowania sprzętu i wyposażenia medycznego zbędnego w rezerwach.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie.
 2. Staż pracy: co najmniej dwa lata przy wykształceniu średnim; rok stażu pracy przy wykształceniu wyższym.
 3. Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
 4. Znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
 5. Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 6. Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, terminowość realizacji zadań, rzetelność.
 7. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 9. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektronika, elektromechanika, mechanika, elektrotechnika, inżynieria medyczna lub materiałowa, automatyka, robotyka) lub ekonomiczne.
 2. Doświadczenie w zakresie wykonywania pracy związanej ze sprzedażą lub zakupem lub obsługą sprzętu i wyposażenia medycznego.
 3. Ogólna wiedza techniczna oraz wiedza techniczna dotycząca wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego.
 4. Znajomość ustawy o wyrobach medycznych.
 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 6. Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną oraz prowadzenia analizy rynku sprzętu i wyposażenia medycznego.
 7. Umiejętność sporządzania pism urzędowych i dokumentacji handlowej.
 8. Umiejętność prowadzenia negocjacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 22.5 kB) o korzystaniuz pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23.5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 12 czerwca 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 28/Z/BRM/05/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż 3 miesiące po zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (29.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (29.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (29.05.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty