Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 26/Z/BIL/05/19

2019-05-23 12:38:33

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2019-05-31 15:30:42
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Główny Specjalista w Dziale Rezerw Technicznych w Biurze Infrastruktury i Logistyki

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z tworzeniem, utrzymaniem, udostępnieniem i likwidacją rezerw technicznych.
 2. Opracowywanie umów oraz dokumentacji technicznej dotyczących tworzenia, utrzymywania, udostepnienia i likwidacji rezerw technicznych oraz nadzorowanie ich realizacji.
 3. Uczestnictwo w procedurach przetargowych, w tym w negocjacjach z kontrahentami zewnętrznymi.
 4. Sprawowanie kontroli nad gospodarowaniem asortymentami rezerw technicznych w jednostkach organizacyjnych Agencji i u kontrahentów zewnętrznych.
 5. Sporządzanie analiz w zakresie gospodarowania różnych asortymentów rezerw technicznych wraz z opracowywaniem instrukcji przechowywania i innych dokumentów w tym obszarze.
 6. Sporządzanie pism i innej niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami.
 7. Wykonywanie innych zadań związanych z działaniem Działu Rezerw Technicznych zlecanych przez przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne.
 2. Udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy.
 3. Znajomość ogólnych przepisów i zasad związanych z eksploatacją urządzeń technicznych i konstrukcji stalowych.
 4. Umiejętność rozszerzania swoich kompetencji i wiedzy w oparciu o dostępne narzędzia (informatyczne, dokumenty techniczne na nośnikach tradycyjnych, szkolenia) w obszarze niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków.
 5. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 6. Umiejętność sporządzania dokumentacji dotyczącej realizacji zadań w zakresie zakupów, przeglądów, konserwacji i remontu urządzeń technicznych oraz konstrukcji stalowych – zgodnie z przepisami branżowymi.
 7. Umiejętność sporządzania umów na wykonywanie zadań w zakresie przeglądów, konserwacji, remontu urządzeń technicznych oraz konstrukcji stalowych.
 8. Umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych i technicznych w zakresie ww. sprzętu w oparciu o swoją wiedzę i dostępne informacje.
 9. Znajomość podstawowych zagadnień w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.
 10. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 11. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego, w tym programu Excel na poziomie zaawansowanym.
 12. Gotowość do wyjazdów służbowych do jednostek organizacyjnych ARM na terenie całego kraju.
 13. Umiejętność analitycznego myślenia.
 14. Umiejętność pracy w zespole.
 15. Zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.
 16. Zdolności organizacyjne, dokładność, rzetelność, punktualność, inicjatywa i dynamizm w działaniu.
 17. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 18. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 19. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne (budowlane, mechaniczne, elektryczne lub konstrukcja maszyn).
 2. Co najmniej 2 lata stażu pracy w firmie produkcyjnej lub usługowej.
 3. Doświadczenie i umiejętność prowadzenia negocjacji w obszarze zagadnień technicznych.
 4. Znajomość zagadnień technicznych w obszarze budownictwa, budowy maszyn, elektryki i mechaniki.
 5. Znajomość zagadnień związanych z eksploatacją i konserwacją mostowych konstrukcji stalowych.
 6. Praktyczna znajomość przebiegu procesu budowlanego.
 7. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej.
 8. Uprawnienia SEP (elektryczne i energetyczne) do 1 kV.
 9. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 10. Umiejętność obsługi oprogramowania SAP ERP.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 22.5 kB) o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23.5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Dokumenty należy składać w terminie do: 31 maja 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 26/Z/BIL/05/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż 3 miesiące po zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (17.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (17.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (23.05.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty