Biuletyn Informacji Publicznej

Oferta pracy nr ARM 25/Z/BIL/05/19

2019-05-17 10:15:04

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista w Zespole Technicznym w Składnicy ARM w Niemcach

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Niemcach
21-025 Niemce

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w tym m.in.:
  • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia na realizację dostaw i usług oraz robót remontowo-budowlanych oraz inwestycyjnych, objętych zamówieniami publicznymi, realizowanymi w Składnicy,
  • prowadzenie analiz rynku w celu racjonalnego wydatkowania środków finansowych,
  • realizacja zamówień publicznych wraz z ewidencją dokonanych wydatków,
  • ewidencja zamówień w programie informatycznym.
 2. Prowadzenie spraw związanych z przepisami i zasadami BHP i Ochrony Ppoż.
 3. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska:
  • aktualizowanie planu gospodarki odpadami oraz odpowiadanie za naliczanie opłat i ewidencję odpadów,
  • analiza aspektów środowiskowych,
  • sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu ochrony środowiska.
 4. Prowadzenie ewidencji związanej z gospodarką samochodową.
 5. Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami prowadzonymi przez Składnicę.
 6. Realizowanie innych czynności zleconych przez przełożonego związanych z funkcjonowaniem Składnicy i Magazynów Zamiejscowych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Udokumentowane co najmniej 2 lata stażu pracy dla wykształcenia średniego lub rok dla wykształcenia wyższego.
 3. Znajomość podstawowych zagadnień technicznych w obszarach mechaniki, budownictwa, budowy maszyn, elektryki.
 4. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń technicznych, budynków i budowli.
 6. Praktyczna znajomość przepisów dotyczących BHP i ochrony środowiska.
 7. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 8. Umiejętność sporządzania pism urzędowych oraz umów cywilno-prawnych.
 9. Umiejętność sporządzania sprawozdań oraz analiz.
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji.
 11. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego
 12. Umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne, dokładność, rzetelność, punktualność, inicjatywa i dynamizm w działaniu.
 13. Korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 14. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne.
 2. Udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy.
 3. Znajomość ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 5. Posiadanie uprawnień budowlanych i elektroenergetycznych.
 6. Ukończone kursy z zakresu BHP i Ochrony Ppoż. oraz z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 22.5 kB) o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23.5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Dokumenty należy składać w terminie do: 31 maja 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 25/Z/BIL/05/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż 3 miesiące po zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 6. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (17.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (17.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (17.05.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty