Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 19/Z/BRZ/04/19

2019-04-17 10:46:40

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2019-04-24 15:30:14
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Utrzymywania Rezerw Żywnościowych w Biurze Rezerw Żywnościowych

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 2, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie dokumentacji w zakresie utrzymywania, likwidacji i udostępniania rezerw żywnościowych.
 2. Monitorowanie realizacji umów w zakresie rezerw żywnościowych.
 3. Przygotowywanie aneksów do umów cywilnoprawnych w obszarze tworzenia, utrzymywania i likwidacji rezerw żywnościowych.
 4. Obsługa systemu magazynowego dotyczącego rezerw żywnościowych oraz sporządzanie raportów w tym zakresie.
 5. Uczestniczenie w przetargach związanych z gospodarowaniem rezerwami żywnościowymi.
 6. Opracowywanie analiz z zakresu utrzymywania rezerw żywnościowych.
 7. Opracowywanie i aktualizacja dokumentów systemu zarządzania w zakresie procesów utrzymywania, likwidacji i udostępniania rezerw żywnościowych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Staż pracy: Specjalista – co najmniej dwa lata przy wykształceniu średnim lub rok przy wykształceniu wyższym; Starszy Specjalista – co najmniej trzy lata przy wykształceniu średnim lub dwa lata przy wykształceniu wyższym; Główny Specjalista – co najmniej trzy lata przy wykształceniu wyższym.
 3. Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
 4. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office.
 5. Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 6. Umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność.
 7. Korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 8. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku rolniczym, towaroznawstwo lub pokrewny.
 2. Doświadczenie zawodowe w branży żywnościowej lub administracji publicznej z wdrożonym systemem zarządzania jakością.
 3. Znajomość zagadnień z zakresu produktów rolno-spożywczych, technologii żywności, rolnictwa, weterynarii oraz obrotu towarowego (prawo wspólnotowe i krajowe). .
 4. Znajomość języka angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym.
 5. Umiejętność obsługi programu SAP oraz Visio.
 6. Doświadczenie w zakresie przeprowadzania negocjacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie  nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 19/Z/BRZ/04/19,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 6. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 21,5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 24 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103,
XI piętro, 

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 19/Z/BRZ/04/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (10.04.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (10.04.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (17.04.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty