Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 15/Z/BRZ/04/20

24.04.2020, 15:29

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Kierownik Działu Utrzymywania Rezerw Żywnościowych w Biurze Rezerw Żywnościowych

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Kierowanie Działem w celu realizacji zadań ARM związanych z utrzymywaniem, udostępnianiem oraz likwidacją rezerw żywnościowych.
 2. Monitorowanie wykonania decyzji właściwego ministra, dotyczących gospodarowania rezerwami żywnościowymi.
 3. Monitorowanie realizacji umów cywilnoprawnych w zakresie rezerw żywnościowych.
 4. Uczestnictwo w procedurach przetargowych dotyczących rezerw żywnościowych.
 5. Sprawdzanie dokumentacji związanej z utrzymywaniem, udostępnianiem oraz likwidacją rezerw żywnościowych, w tym dokumentacji dotyczącej stanów ilościowo-wartościowych i obrotu magazynowego.
 6. Monitorowanie zadań realizowanych przez Oddziały Terenowe ARM, związanych z utrzymywaniem, udostępnianiem oraz likwidacją rezerw żywnościowych.
 7. Przygotowywanie analiz, opinii i wniosków w ramach właściwości Działu.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Staż pracy: 5 lat, w tym minimum 1 rok na stanowisku kierowniczym.
 3. Znajomość rynku rolno-spożywczego.
 4. Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
 5. Doświadczenie w sporządzaniu umów cywilnoprawnych
 6. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 7. Umiejętność zarządzania zespołem.
 8. Dobra organizacja pracy, komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, punktualność.
 9. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli tajne.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku rolniczym, ekonomiczno-rolniczym, technologia żywności lub kierunki pokrewne.
 2. Doświadczenie zawodowe w branży rolniczej/żywieniowej lub administracji publicznej z wdrożonym systemem zarządzania jakością.
 3. Znajomość prawa wspólnotowego i krajowego w funkcjonowaniu rynków rolnych oraz bezpieczeństwa żywności.
 4. Znajomość tematyki w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia (prawo wspólnotowe i krajowe).
 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 6. Znajomość obsługi systemów magazynowych.
 7. Kursy/szkolenia z zakresu przetwórstwa i technologii żywności.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne..
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23.5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli tajne.

Dokumenty należy składać w terminie do: 8 maja 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 15/Z/BRZ/04/20”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 2. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (24.04.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (24.04.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (24.04.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty