Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 14/Z/BRZ/04/20

24.04.2020, 15:28

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Zastępca Dyrektora Biura Rezerw Żywnościowych

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Monitorowanie i koordynowanie wykonywania zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem, udostępnianiem i likwidacją rezerw żywnościowych.
 2. Weryfikowanie dokumentacji związanej z zakupem i sprzedażą oraz świadczeniem usług w zakresie utrzymywania rezerw żywnościowych, w tym w szczególności: warunków przetargu, projektów umów.
 3. Weryfikowanie dokumentacji związanej z utrzymywaniem, udostępnianiem oraz likwidacją rezerw żywnościowych.
 4. Uczestnictwo w procedurach przetargowych w zakresie rezerw żywnościowych, w tym prowadzenie negocjacji.
 5. Weryfikacja projektów umów dotyczących ekspertyz, analiz, opinii w zakresie rezerw żywnościowych.
 6. Współpraca w zakresie sporządzania projektu planu finansowego oraz sprawozdań w obszarze rezerw żywnościowych.
 7. Opracowanie i weryfikowanie okresowych informacji i analiz dotyczących utrzymywania rezerw żywnościowych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Staż pracy: 5 lat, w tym minimum 1 rok na stanowisku kierowniczym.
 3. Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania ARM
 4. Doświadczenie w sporządzaniu umów cywilnoprawnych.
 5. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 6. Umiejętność kierowania zespołem.
 7. Umiejętność prowadzenia negocjacji.
 8. Dobra organizacja pracy, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność.
 9. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku rolniczym, ekonomiczno-rolniczym lub pokrewne.
 2. Doświadczenie zawodowe w branży rolniczej / żywieniowej lub administracji publicznej z wdrożonym systemem zarządzania jakością.
 3. Znajomość zagadnień z zakresu produkcji rolnej, przetwórstwa i technologii żywności oraz obrotu towarowego.
 4. Znajomość tematyki w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia (prawo wspólnotowe i krajowe).
 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 6. Kursy / szkolenia z zakresu technologii przetwórstwa rolno-spożywczego, bezpieczeństwa żywności i żywienia.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy,
  a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23.5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli tajne.

Dokumenty należy składać w terminie do: 8 maja 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 14/Z/BRZ/04/20”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 2. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (24.04.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (24.04.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (24.04.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty