Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 13/Z/SBHP/03/19

12.03.2019, 13:12

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Starszy Specjalista ds. BHP w Stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Realizacja kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów BHP oraz monitoring zaleceń pokontrolnych we wszystkich jednostkach ARM.
 2. Przygotowanie analiz stanu BHP oraz wniosków i propozycji w zakresie poprawy warunków pracy.
 3. Przeprowadzanie instruktaży ogólnych w zakresie BHP.
 4. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy oraz sporządzanie stosownej dokumentacji w tym zakresie.
 5. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad BHP, organizacji i metod pracy na poszczególnych stanowiskach.
 6. Opiniowanie Instrukcji BHP.
 7. Współudział w ocenie ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
 8. Popularyzacja zagadnień bezpiecznej pracy.
 9. Realizacja innych zadań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie Służby BHP.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe – kierunek lub specjalność z zakresu BHP / studia podyplomowe z zakresu BHP.
 2. Udokumentowany co najmniej 3 letni staż na stanowisku o adekwatnym zakresie obowiązków.
 3. Bardzo dobra znajomość aktów prawnych w zakresie BHP, w tym zagadnień budowlanych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.
 5. Rzetelność, dokładność, myślenie strategiczne, inicjatywa i dynamizm w działaniu, punktualność, komunikatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.
 6. Korzystanie z pełni praw publicznych oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Udokumentowany co najmniej 4-letni staż na stanowisku o adekwatnym zakresie obowiązków.
 2. Posiadanie uprawnień Inspektora ochrony ppoż.
 3. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 13/Z/SBHP/03/19,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 26 marca 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 13/Z/SBHP/03/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (12.03.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (12.03.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (12.03.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty