Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 11/Z/DP/03/20

27.03.2020, 11:08

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Doradca Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Opracowywanie opinii i analiz według zaleceń Prezesa Agencji.
 2. Formułowanie opinii do projektów strategicznych decyzji Prezesa Agencji oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania i rozwoju Agencji.
 3. Monitorowanie sytuacji na krajowych i zagranicznych rynkach artykułów będących w posiadaniu ARM.
 4. Analiza możliwości i przedkładanie propozycji:
  • rozwiązań i inicjatyw mających na celu zwiększenie skuteczności i sprawności realizowania zadań Agencji,
  • wykorzystania doświadczeń innych krajów i podmiotów w działalności Agencji.
 5. Formułowanie wniosków i propozycji do strategii działania Agencji, w tym doskonalenia realizacji zadań powierzonych Agencji.
 6. Nadzorowanie i koordynowanie wykonania:
  • decyzji Prezesa Agencji,
  • inicjatyw i projektów zadaniowych,
  • innych zadań powierzonych komórkom i jednostkom organizacyjnym Agencji w zakresie wskazanym przez Prezesa Agencji.
 7. Udział w pracach zespołów, komisji i komitetów działających przy innych organach i instytucjach państwowych, w charakterze przedstawiciela Agencji.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze/ekonomiczne.
 2. Udokumentowane 5 lat doświadczenia zawodowego.
 3. Znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych.
 4. Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania ARM.
 5. Znajomość prawa podatkowego, budowlanego oraz energetycznego.
 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 7. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 8. Znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Microsoft Office: Word, Excel, Power Point.
 9. Umiejętność przygotowywania opinii prawnych, sporządzania umów gospodarczych, pism procesowych, analiz.
 10. Umiejętność prowadzenia negocjacji.
 11. Komunikatywność, dyskretność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu.
 12. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu/niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23.5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli tajne.

Dokumenty należy składać w terminie do: 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 11/Z/DP/03/20”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 2. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (20.03.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (20.03.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (27.03.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty