Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 10/Z/BIL/03/19

07.03.2019, 14:00

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Referent w Stanowisku ds. Administracyjnych w Składnicy ARM w Resku

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Resku
ul. S. Żeromskiego 44
72-315 Resko

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Realizowanie czynności kancelaryjno-biurowych, w tym m.in. ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
 2. Prowadzenie sekretariatu, obsługa urządzeń biurowych.
 3. Prowadzenie magazynu archiwalnego.
 4. Prowadzenie spraw pracowniczych, kartotek osobistego wyposażenia, ewidencji czasu pracy i urlopów, kontrolowanie przestrzegania czasu i dyscypliny pracy.
 5. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, sporządzanie pomocniczych dokumentów płacowych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem mieszkań zakładowych, utrzymaniem pokoi gościnnych, nadzór nad utrzymywaniem pomieszczeń biurowych i mieszkalnych, dbałość o ich estetykę i wyposażenie.
 7. Zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe oraz przedmioty wynikające z Kodeksu pracy, prowadzenie zakupów i ewidencja zużycia materiałów - biurowych, produktów żywnościowych oraz materiałów eksploatacyjnych urządzeń biurowych.
 8. Realizacja zadań finansowo-księgowych.
 9. Monitorowanie terminowości załatwiania spraw.
 10. Realizowanie innych czynności zleconych przez przełożonego związanych z funkcjonowaniem Składnicy.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Znajomość zagadnień z zakresu sporządzania i obiegu korespondencji.
 3. Znajomość zasad archiwizowania dokumentów.
 4. Podstawowa znajomość zagadnień rachunkowości.
 5. Podstawowa znajomość zagadnień pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy.
 6. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 7. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 8. Wysoka kultura osobista.
 9. Inicjatywa i dynamizm w działaniu.
 10. Umiejętność pracy w zespole.
 11. Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
 12. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 13. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku administracyjnym lub księgowym.
 3. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 10/Z/BIL/03/19,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 21 marca 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 10/Z/BIL/03/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (07.03.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (07.03.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (07.03.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty