Oferta pracy nr ARM/1/2020

29.07.2020, 15:48

Minister Klimatu ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

miejsce wykonywania pracy:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

Zapewnienie realizacji zadań Agencji Rezerw Materiałowych, wynikających z ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846, z 2020 r. poz. 374, 695, 875, z późn. zm.), w szczególności:

 1. utrzymywanie rezerw strategicznych, w tym ich przechowywanie, dokonywanie wymiany lub zamiany oraz przeprowadzanie konserwacji przechowywanych rezerw strategicznych;
 2. wykonywanie decyzji ministra właściwego do spraw energii dotyczących tworzenia, udostępnienia i likwidacji rezerw strategicznych, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziałach 3–5, przez:
  1. zakupy określonych ilości asortymentu rezerw strategicznych,
  2. organizowanie wydawania udostępnionych rezerw strategicznych,
  3. zapewnienie przetworzenia rezerw strategicznych utrzymywanych w postaci surowców i półproduktów, przed ich wydaniem,
  4. sprzedaż zlikwidowanych rezerw strategicznych albo nieodpłatne przekazanie niesprzedanych rezerw strategicznych jednostkom, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 1,
  5. poddanie zlikwidowanych rezerw odzyskowi lub przekazanie ich do unieszkodliwienia, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach),
  6. zawieranie i wykonywanie umów, o których mowa w art. 17;
 3. prowadzenie inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury technicznej utrzymywania rezerw strategicznych;
 4. przeprowadzanie kontroli u podmiotów, którym oddano na przechowanie rezerwy strategiczne na podstawie umowy przechowania;
 5. opracowywanie projektu informacji o asortymencie rezerw strategicznych, ich ilości i wartości oraz ich finansowaniu, wykorzystaniu i rozmieszczeniu, w terminach do dnia 30 września każdego roku za I półrocze i do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni;
 6. sporządzanie planów, informacji, procedur i sprawozdań oraz innych dokumentów w zakresie określonym w ustawie lub w innych ustawach;
 7. wykonywanie innych zadań określonych w ustawach lub w Programie.
 8. zapewnienie realizacji zadań nałożonych na Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2020 poz. 411), dalej: „ustawa o zapasach”, w szczególności:
  1. tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych ropy naftowej i paliw na zasadach określonych w ustawie o zapasach ropy naftowej i produktów naftowych;
  2. prowadzenie rejestru systemu zapasów interwencyjnych;
  3. przyjmowanie od producentów i handlowców deklaracji dot. zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw oraz pobieranie i rozliczanie opłaty zapasowej;
  4. przygotowanie i składanie ministrowi właściwemu ds. energii miesięcznych, półrocznych i kryzysowych sprawozdań o stanie i strukturze zapasów interwencyjnych i handlowych;
  5. dysponowanie Funduszem Zapasów Interwencyjnych (dalej: „FZI”);
  6. sporządzanie i uzgadnianie projektu planu finansowego FZI z ministrem właściwym ds. energii oraz składanie ministrowi kwartalnej informacji o realizacji planu finansowego i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego FZI;
  7. prowadzenie kontroli u przedsiębiorców i handlowców w zakresie tworzenia i magazynowania zapasów interwencyjnych (obowiązkowych i agencyjnych);
  8. prowadzenie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o zapasach;
  9. oraz wykonywanie innych obowiązków wynikających z ustawy o zapasach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy wynikające z przepisów prawa. Stanowisko Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych może zajmować osoba, która:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
 2. jest obywatelem polskim,
 3. korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 6. posiada kompetencje kierownicze,
 7. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. posiada aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: „tajne” albo wyrazi zgodę na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 9. posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, w szczególności:
  1. znajomość przepisów ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych;
  2. znajomość przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys,
 2. list motywacyjny,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kopia dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
 5. kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 6. kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Informacje o metodach i technikach naboru

 1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
 2. rozmowa kwalifikacyjna służąca ocenie wiedzy, doświadczenia zawodowego i kompetencji kierowniczych kandydatów, podczas rozmowy kandydat zostanie poproszony o przedstawienie swojej wizji funkcjonowania Agencji Rezerw Materiałowych.
Uwaga: Rozmowy kwalifikacyjne w ramach naboru mogą być przeprowadzone w formie zdalnej (online).

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do: 12 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa Klimatu)

Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Klimatu
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym ARM/1/2020

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

 • Administrator – Administratorem Twoich danych osobowych jest Minister Klimatu, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, jako organ przeprowadzający nabór na stanowisko Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.
 • Inspektor ochrony danych Możesz się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl.
 • Wymóg podania danych – Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa[1] (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania dla Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych) jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w naborze. Podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, jednak nieobowiązkowe. Przesłanie takich danych będziemy traktować jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
 • Cel i podstawy przetwarzania – Dane osobowe w zakresie określonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru[2], natomiast inne dane osobowe na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Okres przechowywania danych Twoje dane osobowe będziemy przechowywać:
  1. przez okres realizacji naboru,
  2. przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru lub od dnia publikacji wyniku w przypadku, gdy nie został nawiązany stosunek pracy(dotyczy dokumentów aplikacyjnych),
  3. przez 5 lat od zatwierdzenia protokołu z naboru (dotyczy dokumentacji z naboru).
 • Odbiorcy danych – Odbiorcami Twoich danych osobowych będą firmy świadczące usługi informatyczne oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Prawa osób, których dane dotyczą. Masz prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia swoich danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).
 • Inne informacje:

Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 36 92 438, 36 92 426.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

Osoba wyłoniona w drodze naboru na kandydata na stanowisko Prezesa Agencji Rezerw materiałowych podlega obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez kandydata - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn. zm.) - dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.


[1] Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Aleksandra Kieszek (29.07.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (29.07.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (29.07.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP