Biuletyn Informacji Publicznej

Wskazówki dla kandydatów

2015-08-28 12:05

W ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy w ARM zawarte są wymagania dotyczące wykształcenia, stażu pracy,
a także dodatkowe wymagania związane z konkretnym stanowiskiem pracy. W każdym ogłoszeniu znajduje się lista niezbędnych wymaganych dokumentów, które należy załączyć do oferty, aby została ona rozpatrzona. Nie należy dołączać niewymagalnych w danej ofercie pracy dokumentów (np. kopii zaświadczeń ze szkoleń nie związanych ze stanowiskiem, na które odbywa się rekrutacja, wszystkich świadectw ukończenia szkoły, jeśli wymagane jest udokumentowanie wykształcenia wyższego).

Przygotowując swoją ofertę należy zwrócić uwagę na:

 1. CV i list motywacyjny powinny zawierać:
 • konkretne, wymagane w ogłoszeniu informacje, mające związek ze stanowiskiem, na które się aplikuje. Należy podać dokładne daty zatrudnienia wraz z opisem głównych obowiązków;
 • dane teleadresowe kandydata (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu).
 1. Dokumentowanie wykształcenia
  Kandydat ma obowiązek prawidłowego udokumentowania wymaganego wykształcenia, tj. przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia. W przypadku dyplomów szkół zagranicznych należy złożyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego wraz z dokumentem potwierdzającym jego uznawalność w Polsce.
 1. Dokumentowanie stażu pracy
  Przez staż pracy rozumie się okres wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie lub spółdzielcza umowa o pracę)., potwierdzony świadectwem pracy lub stosownym dokumentem o przebiegu zatrudnienia/ zaświadczeniem od obecnego pracodawcy. Prosimy nie załączać umów o pracę, aneksów do umowy itp., na podstawie, których nie można ustalić rzeczywistej długości trwania zatrudnienia.
 1. Doświadczenie zawodowe
  Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej itp.
 1. Oświadczenia
  Oświadczenia wymagane w danej ofercie muszą być własnoręcznie podpisane.

  Kliknij, aby pobrać oświadczenia
Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (25.11.2014)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (28.08.2015)

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty