Wskazówki dla kandydatów

2019-04-16 14:14

Wskazówki dla kandydatów

W ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy w ARM zawarte są wymagania dotyczące wykształcenia, stażu pracy, a także dodatkowe wymagania związane z konkretnym stanowiskiem pracy. W każdym ogłoszeniu znajduje się lista niezbędnych wymaganych dokumentów, które należy załączyć do oferty, aby została ona rozpatrzona.

Na etapie składania aplikacji są to: CV, list motywacyjny (własnoręcznie podpisany), dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, niezbędne uprawnienia i inne dodatkowe dokumenty wskazane w ogłoszeniu (w tym własnoręcznie podpisane oświadczenia).

  1. Dokumentowanie wykształcenia

Kandydat ma obowiązek prawidłowego udokumentowania wymaganego wykształcenia, tj. przedłożenia dokumentów, które w sposób niebudzący wątpliwości będą potwierdzały posiadanie wymaganego wykształcenia. W przypadku dyplomów szkół zagranicznych należy złożyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego wraz z dokumentem potwierdzającym jego uznawalność w Polsce.

  1. Dokumentowanie stażu pracy

Przez staż pracy rozumie się okres wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie lub spółdzielcza umowa o pracę), potwierdzony świadectwem pracy lub stosownym dokumentem o przebiegu zatrudnienia/ zaświadczeniem od obecnego pracodawcy. W przypadku świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, wystawionych przez zagranicznego pracodawcę, należy złożyć kopie ww. dokumentów wraz z kopią ich tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego. Prosimy nie okazywać umów o pracę, aneksów do umowy itp., na podstawie, których nie można ustalić rzeczywistej długości trwania zatrudnienia.

  1. Doświadczenie zawodowe

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej itp.

Nie należy dołączać niewymaganych w danej ofercie pracy dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie papierowej, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Centrali ARM, w opisanej i zamkniętej kopercie, koniecznie z umieszczonym na niej numerem rekrutacji.

Po upływie terminu składania aplikacji na dane ogłoszenie, są one rozpatrywane pod kątem spełniania wymagań formalnych. Na tej podstawie tworzona jest lista kandydatów. Spośród aplikacji spełniających wymagania formalne zostaną wyłonieni kandydaci, z którymi skontaktujemy się w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacje Drukuj Na początek
X Stworzony przez: Dariusz Zawadka, 16 kwietnia 2019 00:00
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska, 16 kwietnia 2019 14:14
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska, 16 kwietnia 2019 14:14

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP