Zasady naboru Kandydatów do pracy w Agencji Rezerw Materiałowych

2019-04-16 14:41

Zasady naboru kandydatów do pracy w Agencji Rezerw Materiałowych

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Agencji Rezerw Materiałowych reguluje ustawa z 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Procedura naboru ma charakter otwarty i konkurencyjny.

Informacje o wolnych stanowiskach pracy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej ARM oraz w siedzibie Agencji i jednostce terenowej, której nabór dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrali ARM lub przesłać pocztą, w zamkniętej kopercie, wraz z opisanym numerem ogłoszenia, którego oferta dotyczy. Za datę dostarczenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Agencji. Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Rozpatrywane są jedynie aplikacje złożone na konkretne publikowane ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy.

Nie należy składać w ofercie żadnych oryginałów dokumentów (np. świadectw pracy, dyplomów, certyfikatów). ARM nie ponosi odpowiedzialności za oryginały tych dokumentów.

Proces naboru na wolne stanowiska pracy w Agencji składa się z dwóch etapów:

 1. weryfikacja dokumentów aplikacyjnych kandydatów pod względem spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu;
 2. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej ARM oraz w siedzibie Agencji. Spośród wszystkich kandydatów spełniających wymagania formalne zostaną wytypowane osoby, z którymi przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. ARM kontaktuje się z wybranymi kandydatami w sprawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informację o wyniku naboru publikuje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ARM w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata lub gdy Prezes podjął decyzję o unieważnieniu naboru.

Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie.

ARM nie prowadzi bazy danych kandydatów do pracy.

Informacje Drukuj Na początek
X Stworzony przez: Dariusz Zawadka, 16 kwietnia 2019 00:00
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska, 16 kwietnia 2019 14:09
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska, 16 kwietnia 2019 14:41

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych kandydatów do pracy w ARM

2019-10-24 13:45

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 1. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM: e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Stworzony przez: Dariusz Zawadka, 16 kwietnia 2019 00:00
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska, 16 kwietnia 2019 14:10
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska, 24 października 2019 13:45

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP