Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji niepublikowanych

2017-10-09 15:17

Sposób dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, wniosek pisemny nie jest wymagany.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Agencja Rezerw Materiałowych powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje ARM, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, ARM powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, ARM ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, ARM może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. ARM w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji.

Agencja Rezerw Materiałowych w zakresie tworzenia i gospodarowania rezerwami strategicznymi wytwarza, przechowuje oraz przetwarza m. in. informacje niejawne. Dostęp do tych informacji może nastąpić po spełnieniu wymogów określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. poz. 1167, z późn. zm.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Stanisław Kaźmierczak
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (09.10.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (09.10.2017)

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty