[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 91/Z/BL/12/20

30 Dec 2020, 14:42

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 91 42

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: : Kierownik Magazynu w Składnicy ARM w Komorowie

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Komorowie
ul. Różańska 88
47-310 Ostrów Mazowiecka

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Przechowywanie powierzonych towarów zgodnie z zasadami i wymogami technologicznymi, z zapewnieniem ich odpowiedniej jakości oraz właściwego zabezpieczenia.
 2. Przyjmowanie i wydawanie towarów zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami pod względem ilościowym i jakościowym.
 3. Przestrzeganie prawidłowości składowania i przechowywania towarów zgodnie z obowiązującymi normami oraz zawartymi umowami.
 4. Prowadzenie ewidencji towarów oraz sporządzanie dokumentacji związanej z obrotem magazynowym.
 5. Wykonywanie czynności i prac związanych ze sprawdzeniem ilości i jakości dostarczonych towarów oraz dokumentów związanych z dostawami.
 6. Właściwe zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej towarów, w tym certyfikatów, gwarancji, instrukcji itp.
 7. Utrzymywanie magazynów w stanie zapewniającym optymalne warunki przechowywania oraz właściwe składowanie, sprawne przyjęcie i wydanie towarów.
 8. Zabezpieczenie powierzonych towarów i mienia przed: zniszczeniem lub utratą ich wartości użytkowej, kradzieżą lub samowolnym pobraniem, groźbą pożaru.
 9. Inicjowanie zmian i usprawnień mających wpływ na efektywność pracy, bezpieczeństwo oraz wykorzystanie powierzchni magazynowej.
 10. Wykonywanie innych zadań związanych z działalnością Składnicy zlecanych przez przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Posiadanie wiedzy z zakresu techniki magazynowania towarów i przepisów BHP.
 3. Znajomość zasad gospodarki magazynowej.
 4. Znajomość zasad bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń technicznego wyposażenia magazynów.
 5. Znajomość ustawy o rezerwach strategicznych.
 6. Posiadanie Prawa jazdy kategorii B.
 7. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 8. Umiejętność sporządzania pism urzędowych, umów cywilno-prawnych, sprawozdań oraz analiz.
 9. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 10. Umiejętność pracy w zespole, dokładność, rzetelność, samodzielność.
 11. Posiadanie zdolności organizacyjnych, komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne.
 2. Posiadanie doświadczenia zawodowego w logistyce magazynowej
 3. Znajomość Kodeksu Pracy na poziomie podstawowym.
 4. Język angielski w stopniu podstawowym.
 5. Ukończony kurs w zakresie przepisów BHP i Ppoż.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne..
 4. Kopia Prawa jazdy kategorii B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 23.5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Dokumenty należy składać w terminie do: 12 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr ARM 91/Z/BL/12/20”

drogą pocztową na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
lub
złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30-15.30 Recepcja, XI piętro
lub
elektronicznie na adres e-mail: rekrutacja@arm.gov.pl

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona)
  i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 1. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM: e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Aleksandra Kieszek (30.12.2020)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (30.12.2020)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (30.12.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP