[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 90/Z/BZ/12/20

04 Jan 2021, 09:11

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 91 42

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych w Biurze Zakupów

miejsce wykonywania pracy:

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Realizacja wszystkich zakupów na potrzeby ARM w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz zakupów wyłączonych z tych przepisów, których wartość nie przekracza 30 tys. euro w oparciu o wewnętrzna procedurę ARM.
 2. Przygotowywanie, przeprowadzanie oraz dokumentowanie postępowań o dokonanie zakupu oraz o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Rozeznanie rynku dostawców, pozyskiwanie informacji handlowych.
 4. Opracowywanie zapytań ofertowych i ustalanie szacunkowej wartości zamówienia.
 5. Opiniowanie i weryfikowanie dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami o zamówieniach publicznych i aktami wykonawczymi.
 6. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej i opiniowanie wniosków.
 7. Prowadzenie negocjacji.
 8. Opracowywanie planu zamówień publicznych, projektów umów.
 9. Sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów.
 10. Udział w postępowaniach odwoławczych.
 11. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji potrzeb zakupowych.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
 3. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Znajomość rynku w zakresie sektorów będących w przedmiocie zainteresowania ARM.
 5. Znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania ARM.
 6. Umiejętność planowania strategii zakupowych.
 7. Umiejętność analizy i optymalizacji wydatków.
 8. Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne i świadomość biznesowa.
 9. Umiejętność sporządzania pism urzędowych, umów, raportów i analiz.
 10. Wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole.
 11. Samodzielność w działaniu, zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, asertywność.
 12. Bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, dokładność i nastawienie na realizację celów.
 13. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 14. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, w mowie i piśmie.
 15. Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel.
 16. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Wymagania pożądane:

 1. Znajomość procesów zakupowych oraz mechanizmów zarządzania dostawcami.
 2. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 23.5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Dokumenty należy składać w terminie do: 11 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr ARM 90/Z/BZ/12/20”

drogą pocztową na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
lub
złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30-15.30 Recepcja, XI piętro
lub
elektronicznie na adres e-mail: rekrutacja@arm.gov.pl

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona)
  i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 1. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM: e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Aleksandra Kieszek (29.12.2020)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (29.12.2020)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (04.01.2021)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP