[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 71/Z/P/10/20

16.10.2020, 13:35

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Zastępca Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Sprawowanie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi ARM w zakresie powierzonym przez Prezesa ARM.
 2. Działanie z upoważnienia i w imieniu Prezesa ARM w granicach udzielonych pełnomocnictw.
 3. Składanie oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych ARM z upoważnienia Prezesa ARM.
 4. Reprezentowanie ARM w zakresie spraw wynikających z regulacji wewnętrznych ARM.
 5. Współpraca z właściwymi jednostkami administracji publicznej.
 6. Zastępowanie Prezesa ARM w czasie jego nieobecności.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne.
 2. Co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 3. Praktyczne doświadczenie związane z zarządzaniem zespołami oraz projektami.
 4. Doświadczenie związane z wystąpieniami publicznymi.
 5. Wiedza z zakresu spraw należących do właściwości Agencji Rezerw Materiałowych, w tym w zakresie rezerw strategicznych, zapasów ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
 6. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 7. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 8. Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel.
 9. Obywatelstwo polskie.
 10. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 11. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.
 12. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 13. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli tajne.

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie we współpracy międzyinstytucjonalnej.
 2. Praktyczne doświadczenia związane z sektorem zarządzania kryzysowego.
 3. Praktyczne doświadczenie związane z transformacją i działaniami związanymi ze zmianą strategii organizacji.
 4. Doświadczenie legislacyjne
 5. Praktyczna wiedza związana z stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.
 7. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 23.5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli tajne.

Dokumenty należy składać w terminie do: 29 października 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr ARM 71/Z/P/10/20”

drogą pocztową na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
lub
złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30-15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,
lub
elektronicznie na adres e-mail: rekrutacja@arm.gov.pl

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:
 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 5. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 1. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM: e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Aleksandra Kieszek (16.10.2020)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (16.10.2020)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (16.10.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP