[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 62/Z/BST/09/20

13.10.2020, 15:14

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA APLIKACJI!

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Kierownik Ośrodka w Konstancinie-Jeziornie w Dziale Zarządzania Nieruchomościami w Biurze Strategii i Transformacji

miejsce wykonywania pracy:

Ośrodek w Konstancinie-Jeziornie
ul.
Sienkiewicza 11/13
05-510 Konstancin-Jeziorna

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Organizacja i nadzór nad realizacją usług noclegowych i gastronomicznych oraz dbałość o dobrą jakość tych usług.
 2. Promowanie sprzedaży i prowadzenie aktywnej polityki sprzedażowej.
 3. Ustalenie cen za usługi zgodnie z przyjętą polityką cenową.
 4. Zarządzanie podległym personelem w ramach ustalonego podziału obowiązków oraz koordynacja pracy w celu osiągnięcia najlepszych efektów.
 5. Szkolenie pracowników w zakresie profesjonalnej obsługi klientów i procedur organizacyjnych.
 6. Zarządzanie dokumentacją związaną z działalnością ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego.
 7. Zabezpieczenie majątku ośrodka.
 8. Proponowanie usprawnień o charakterze organizacyjnym oraz w zakresie obsługi klientów.
 9. Koordynacja przygotowania rocznego planu działalności, budżetu oraz planu remontów.
 10. Prowadzenie bieżących analiz kluczowych wskaźników efektywności ośrodka i przygotowywanie comiesięcznych raportów z wykonania budżetu oraz prognozy kroczącej wykonania celów rocznych.
 11. Nadzór nad wewnętrznym obiegiem dokumentów i rzetelną ewidencją dokumentów księgowych.
 12. Wdrażanie procedur organizacyjnych wynikających z dobrych praktyk przyjętych w branży hotelarsko-gastronomicznej.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Staż pracy / doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat w sektorze HoReCa.
 3. Dobra znajomość zagadnień technicznych, administracyjnych i ekonomicznych związanych z działalnością placówek HoReCa.
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
 5. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 6. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 7. Odporność na stres i umiejętność zarządzania czasem.
 8. Samodzielność.
 9. Umiejętność gradacji zadań.
 10. Otwartość na ludzi.
 11. Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne i organizacyjne.
 12. Rzetelność, poczucie odpowiedzialności osobistej, zaangażowanie.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe w zakresie hotelarstwa.
 2. 2 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze HoReCa.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do: 26 października 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr ARM 62/Z/BST/09/20”:

drogą pocztową na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
lub
złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30–15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,
lub
elektronicznie na adres e-mail: rekrutacja@arm.gov.pl

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona)
  i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 1. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM: e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Aleksandra Kieszek (13.10.2020)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (13.10.2020)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (13.10.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP