[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 66/Z/BL/10/20

09.10.2020, 11:54

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Główny Specjalista w Biurze Logistyki

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem do współpracy logistycznej organów administracji państwowe lub samorządowej w ramach realizacji ustawowych celów ARM.
 2. Prowadzenie całości spraw związanych ze sprzedażą lub wykorzystaniem towarów znajdujących się na magazynach handlowych.
 3. Opracowywanie procedury dotyczącej komercjalizacji wolnych powierzchni magazynowych w składnicach ARM.
 4. Opracowanie procedury dotyczącej sprzedaży lub wykorzystania zalegających na magazynach materiałów nie stanowiących rezerw strategicznych.
 5. Uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami zewnętrznymi.
 6. Sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem zadysponowanej do komercjalizacji powierzchni magazynowej na terenie składnic ARM.
 7. Sporządzanie analiz w zakresie gospodarowania powierzchnią magazynową wraz z opracowywaniem instrukcji komercjalizacji powierzchni i innych dokumentów w tym obszarze.
 8. Sporządzanie pism i innej niezbędnej dokumentacji związanej z wykonywanymi obowiązkami.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum 5 lat stażu pracy / doświadczenia zawodowego.
 3. Praktyczna znajomość pozyskiwania środków finansowych ze źródeł unijnych i samorządowych.
 4. Praktyczna wiedza dotycząca wdrażania programów rozwojowych w szczególności związanych z administracją państwową lub samorządową.
 5. Znajomość zagadnień w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.
 6. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 7. Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego, w tym programu Excel na poziomie zaawansowanym.
 8. Umiejętność sporządzania dokumentacji do realizacji zadań w zakresie wynajmu powierzchni magazynowych lub przechowania materiałów powierzonych.
 9. Umiejętność sporządzania analiz ekonomicznych w zakresie ww. zadań.
 10. Umiejętność analitycznego myślenia.
 11. Umiejętność pracy w zespole.
 12. Gotowość do wyjazdów służbowych do jednostek organizacyjnych ARM na terenie całego kraju.
 13. Zdolności organizacyjne, dokładność, rzetelność, punktualność.
 14. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne.
 2. Doświadczenie w pracy w organach administracji państwowej.
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
 4. Praktyczna znajomość programów do przygotowania prezentacji biznesowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 31 kB) kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane  oświadczenie  (rozmiar: 23.5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Dokumenty należy składać w terminie do: 22 października 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr ARM 66/Z/BL/10/20”:

drogą pocztową na adres:
Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30–15.30 – pokój nr 1103,
XI piętro,
lub elektronicznie na adres e-mail: rekrutacja@arm.gov.pl

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 1. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM: e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Aleksandra Kieszek (09.10.2020)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (09.10.2020)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (09.10.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP