[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 64/Z/BL/10/20

07.10.2020, 09:56

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:  Pracownik gospodarczy w Zespole Technicznym w Składnicy ARM w Lisowicach

 miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Lisowicach
59-230 Prochowice

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

Główne obowiązki:

 1. Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych towarów stosownie do wymagań technologii ich przechowywania.
 2. Wykonywanie prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i pokojach gościnnych Składnicy.
 3. Mycie i odkurzanie posadzek w magazynach Składnicy, w cyklu miesięcznym przy wykorzystaniu urządzeń sprzątających.
 4. Wykonywanie prac porządkowych na terenie „zielonym” Składnicy.
 5. Obsługa sprzętu i urządzeń do wykonywania czynności transportowych, maszyn i urządzeń.
 6. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z funkcjonowaniem Składnicy.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zawodowe.
 2. Podstawowa znajomość zasad pracy na stanowisku
 3. Znajomość podstawowych zasad eksploatacji urządzeń technicznych niezbędnych do utrzymania czystości i bezpieczeństwa przy ich obsłudze.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Dokładność, rzetelność, punktualność.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie średnie.
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Predyspozycje do uzyskania kwalifikacji kierowcy samochodu ciężarowego.
 4. Uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym wraz z wymianą butli gazowych.

 Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do: 20 października 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr ARM 64/Z/BL/10/20”:

drogą pocztową na adres:
Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30–15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, lub elektronicznie na adres e-mail: rekrutacja@arm.gov.pl

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 1. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM: e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Aleksandra Kieszek (06.10.2020)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (07.10.2020)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (07.10.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP