Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 48/Z/BT/11/19

21.11.2019, 13:49

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Starszy Referent (Pracownik HELPDESK) w Dziale Utrzymania Systemów Teleinformatycznych w Biurze Teleinformatyki

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Udział w projektach IT, w tym w rozbudowie systemu teleinformatycznego ARM (LAN, WAN, Wi-Fi) na terenie Centrali oraz jednostek terenowych.
 2. Prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw sprzętu teleinformatycznego.
 3. Instalowanie i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych oraz ich oprogramowania.
 4. Rozwiązywanie bieżących problemów eksploatacyjnych w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 5. Konfiguracja i konserwacja sprzętu sieciowego (switch, firewall).
 6. Przygotowanie sprzętu komputerowego do wydania użytkownikom.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe / w trakcie studiów.
 2. Staż pracy: wykształcenie średnie / w trakcie studiów – udokumentowany roczny staż pracy.
 3. Podstawowa znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci, systemów informatycznych i aplikacji.
 4. Znajomość systemów operacyjnych (MS Windows 8.1, 10).
 5. Znajomość protokołów sieciowych IPv4, IPv6, TCP, UDP.
 6. Znajomość aktów prawnych związanych z działalnością ARM.
 7. Znajomość języka angielskiego – poziom podstawowy.
 8. Prawo jazdy kat. B.
 9. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne.

Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe o profilu informatycznym.
 2. Doświadczenie na stanowisku administratora sieci (2 lata).
 3. Uprawnienia SEP kat. E i D.
 4. Certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy z zakresu obsługi systemów operacyjnych i aplikacji biurowych Microsoft.
 5. Doświadczenie w administrowaniu stacjami roboczymi w systemach o wielkości min. 100 komputerów.
 6. Doświadczenie w konfiguracji urządzeń sieciowych (switch).
 7. Podstawowa umiejętność konfiguracji urządzeń firewall.
 8. Dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows.
 9. Server 2012 - 2016 (głównie AD, DNS, DHCP, GPO).
 10. Dobra znajomość systemów Linux (Red Hat).
 11. Certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu administrowania stacjami roboczymi, sieciami komputerowymi i urządzeniami sieciowymi.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane  oświadczenie (rozmiar: 31 kB) oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane  oświadczenie  (rozmiar: 23.5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli poufne

Dokumenty należy składać w terminie do: 5 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103,
XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 48/Z/BT/11/19”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ARM:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych jest Agencja Rezerw Materiałowych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 4. Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
  • prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 2. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w ARM e-mail: iod@arm.gov.pl, 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (21.11.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (21.11.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.11.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty