Klauzula Informacyjna – Dane Osobowe

2018-06-06 14:14:01

KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Urszula Obrębska, tel. 22 360 92 37, e-mail: iod@arm.gov.pl.
 3. Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).
 4. Dane osobowe przekazane w toku naboru są przetwarzane w celu zatrudnienia.
 5. Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą przetwarzane w innym celu niż określony w pkt 4.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe przekazane w toku naboru będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 894), a w przypadku braku zatrudnienia przez okres 3 miesięcy.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Agencję Rezerw Materiałowych. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 3
 9. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 11. Dane osobowe przekazane w toku naboru nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
 12. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Agencji Rezerw Materiałowych.
Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (06.06.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (06.06.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych