[Archiwum] Wykonanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem dla obiektów ARM - znak sprawy: BPzp-262-55/16

27.02.2019, 12:28

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 01.02.2017 r.:
 
informacja-z-otwarcia-ofert-55-16.doc (rozmiar: 42,5 kB)
 
 
 
08/10/2016    S195    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

2016/S 195-351816

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
Punkt kontaktowy: Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Osoba do kontaktów: Maciej Jankowski
00-844 Warszawa
Polska
Tel.: +48 223609269
E-mail: zp@arm.gov.pl
Faks: +48 223609101

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.arm.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Rezerwy strategiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem dla obiektów ARM.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie w sposób umożliwiający integrację i możliwość zarządzania poprzez wymieniony powyżej Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem:
1) instalacji systemu dozorowego (CCTV) opartej o system kamer IP
w obszarach zewnętrznych i wewnętrznych we wskazanych przez Zamawiającego obiektach ARM;
2) instalacji systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu (I&HAS) we wskazanych przez Zamawiającego obiektach ARM;
3) instalacji systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR) we wskazanych przez Zamawiającego obiektach ARM;
4) instalacji systemu kontroli dostępu (SKD) we wskazanych przez Zamawiającego obiektach ARM;
5) instalacji elektronicznego systemu dystrybucji kluczy (ESDK) we wskazanych przez Zamawiającego obiektach ARM;
6) instalacji elektronicznego systemu lokalizacji pracowników (WSO) we wskazanych przez Zamawiającego obiektach ARM;
7) budowy infrastruktury kablowej niezbędnej do instalacji wymienionych powyżej elektronicznych systemów zabezpieczeń we wskazanych przez Zamawiającego obiektach ARM.
W terminie do 20 grudnia 2019 r. z podziałem na następujące etapy:
1) Etap I – obejmuje wykonanie prac wyszczególnionych w pkt 5 załącznika nr 5 do umowy i dostawa oprogramowania wyszczególnionego w pkt 1 załącznika nr 5 do umowy w terminie do 23.12.2016 r.;
2) Etap II – obejmuje wykonanie prac projektowych wyszczególnionych w pkt 2 załącznika nr 5 do umowy w terminie do 31.3.2017 r.;
3) Etap III – obejmuje wykonanie wszystkich pozostałych wymaganych prac do realizacji zamówienia w terminie do 20.12.2019 r.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45312200, 45315600, 45312000, 45000000, 32234000, 32235000, 35123200, 42961100, 44000000, 45111200, 45310000, 45311000, 45311200, 45314300, 45314320, 45315100, 45315300

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500 000 PLN (słownie zł: pięćset tysięcy).
2. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:
1) nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy, tj. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, zgodnie z art. 16 i art. 3 pkt. 1 lit. a i b oraz pkt. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145 poz. 1221, z późn. zm.).
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;
2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez wykonawców, oświadczenie (JEDZ), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
3) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie (JEDZ) dotyczące tych podmiotów;
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ).
4. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ;
8) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;
9) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, zgodnie z art. 16 i art. 3 pkt. 1 lit. a i b oraz pkt. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221, z późn. zm.).
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 4.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) pkt 4.2 – 4.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 4 stosuje się.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 5.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w pkt 5 stosuje się odpowiednio.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:
3) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN;
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż
8 000 000 PLN;
c) osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w każdym roku prowadzenia działalności, obroty rozumiane jako przychód netto ze sprzedaży w wysokości nie mniejszej niż
25 000 000 PLN;
d) w okresie ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres, posiada:
— bieżącą płynność finansową na poziomie nie mniejszym niż 1,1, potwierdzoną wskaźnikiem bieżącej płynności liczonym jako iloraz aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe,
— szybką płynność finansową na poziomie nie mniejszym niż 0,8, potwierdzoną wskaźnikiem szybkiej płynności liczonym jako iloraz aktywa obrotowe zapasy/zobowiązania krótkoterminowe.
2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
2) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;
3) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:
4) spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj. posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.
4a) wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) dwa zamówienia (umowy) o wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto (lub równowartość w innych walutach) polegające na wykonaniu / budowie zintegrowanego systemu zabezpieczeń technicznych (elementy aktywne i pasywne) obejmującego łącznie:
— wykonanie / budowę systemu PSIM,
— wykonanie / budowę sieci KD,
— wykonanie / budowę sieci CCTV,
— wykonanie / budowę sieci SSWiN;
b) dwa zamówienia (umowy) o wartości co najmniej 2 000 000 PLN brutto (lub równowartość w innych walutach) polegające na wykonaniu / budowie systemu monitoringu CCTV IP (elementy aktywne i pasywne);
c) dwa zamówienia (umowy) o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto (lub równowartość w innych walutach) polegające na wykonaniu / budowie systemu kontroli dostępu lub sterowaniu ruchem (elementy aktywne i pasywne);
4b) wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do pełnionych poniższych funkcji:
a) Pracownicy wykonujący instalacje aktywne elementów systemów bezpieczeństwa – co najmniej 5 osób, osoby te winny:
— być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221, z późn. zm.),
— posiadać legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianach ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz.829),
— posiadać ukończony kurs pracownika zabezpieczenia technicznego „Instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczeń technicznych w stopniu 4 / klasy SA4”,
— poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum poufne, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) wraz z zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wymaganymi przepisami art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228, z późn. zm.),
b) Projektant systemów alarmowych – co najmniej 1 osoba:
— posiadać uprawnienia do projektowania systemów alarmowych do stopnia zabezpieczenia 4 lub do KL SA-4 oraz do instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych do stopnia zabezpieczenia 4 lub do KL SA-4,
— być wpisana na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.),
— posiadać legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianach ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829),
— poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum poufne, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) wraz z zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wymaganymi przepisami art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.),
c) Koordynator bezpieczeństwa – 1 osoba posiadająca:
— wyższe wykształcenie techniczne lub z zakresu nauk ścisłych;
— kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami potwierdzone posiadaniem jednego ze wskazanych certyfikatów: „PRINCE2” lub IPMA min. Level „C” lub Project Management Professional (PMP);
— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika projektów informatycznych, w tym brał udział jako Kierownik projektu w co najmniej 2 złożonych projektach informatycznych o charakterze integracyjnym, o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto każdy;
— poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum tajne, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) wraz z zaświadczeniami o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wymaganymi przepisami art. 19 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228, z późn. zm.),
d) Kierownik Projektu – 1 osoba posiadająca:
— wyższe wykształcenie techniczne lub z zakresu nauk ścisłych;
— kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami potwierdzone posiadaniem jednego ze wskazanych certyfikatów: „PRINCE2” lub IPMA min. Level „C” lub Project Management Professional (PMP);
— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika projektów informatycznych;
— brał udział jako Kierownik projektu w co najmniej 2 złożonych projektach informatycznych o charakterze integracyjnym, o wartości minimum 1 000 000 PLN brutto każdy;
— wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221, z późn. zm.),
— legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianach ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829),
— aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum tajne, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
e) Kierownik prac w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych – 1 osoba posiadająca:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i uprawnienia zapewniające prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
— aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum poufne, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w zakresie wymaganych uprawnień – w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień w zakresie zintegrowanego systemu zabezpieczeń technicznych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto każde.
f) Kierownik prac w specjalności telekomunikacyjnej – 1 osoba posiadająca:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i uprawnienia zapewniające prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
— aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum poufne, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót w zakresie wymaganych uprawnień – w tym przy realizacji co najmniej dwóch zamówień jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru – w zakresie sieci telekomunikacyjnych o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto każde.
g) Projektant w zakresie systemów CCTV – 1 osoba posiadająca:
— doświadczenie w zakresie instalacji monitoringu CCTV IP, legitymującego się wykonaniem co najmniej jednego projektu w zakresie instalacji kamer wraz z kompletnym systemem transmisji IP i rejestracji obrazu na serwerach, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto (elementy aktywne lub/i pasywne),
— poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum poufne, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
h) Projektant w branży teleinformatycznej – 1 osoba posiadająca:
— doświadczenie w zakresie wykonania przynajmniej jednego projektu instalacji teleinformatycznej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000 PLN brutto (elementy aktywne lub/i pasywne),
— poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum poufne, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
i) Inżynierowie wsparcia PSIM – co najmniej 3 osoby, osoby te winny posiadać:
— imienne certyfikaty producenta PSIM zakresie projektowania, instalacji, konfigurowania, uruchomienia, przeglądu i serwisu,
— poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych do klauzuli minimum poufne, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228, z późn. zm.) wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia powyższych funkcji.
2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 10 do SIWZ);
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 11 do SIWZ);
3) świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia, potwierdzającego zdolność Wykonawcy do przechowywania i przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej poufne;
4) certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001: 2000 lub równoważnego – w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego;
5) certyfikatu zarządzania jakością ISO IEC 27001: 2013 lub równoważnego – w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Okres gwarancji. Waga 40

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BPzp-262-55/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.11.2016 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 15.11.2016 - 12:30

Miejscowość:

Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub odpowiednio – zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej zamawiającego. Odwołanie od czynności innych niż wymienione wyżej – wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.10.2016
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 
siwz_55_16.doc (rozmiar: 695,5 kB)
uwaga opz_arm_zszb.docx (rozmiar: 452,68 kB)
wytyczne.doc (rozmiar: 146,5 kB)
uwaga jedz_55_16.xml (rozmiar: 151,6 kB)
elk_skladnica.zip (rozmiar: 5,97 MB)
komorowo_skladnica.zip (rozmiar: 4,89 MB)
lesmierz_skladnica.zip (rozmiar: 4,03 MB)
lisowice_skladnica.zip (rozmiar: 4,71 MB)
lubliniec_skladnica.zip (rozmiar: 5,01 MB)
niemce_skladnica.zip (rozmiar: 3,76 MB)
resko_skladnica.zip (rozmiar: 6,08 MB)
stary_sacz_skladnica.zip (rozmiar: 13,35 MB)
strzalkowo_skladnica.zip (rozmiar: 7,2 MB)
szepietowo_skladnica.zip (rozmiar: 3,06 MB)
wawal_skladnica.zip (rozmiar: 17,94 MB)
zalesie_skladnica.zip (rozmiar: 18,24 MB)
warszawa.zip (rozmiar: 1,19 MB)
wso.zip (rozmiar: 4,47 MB)
 
Pytania i odpowiedzi z dnia 31.10.2016 r. Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.11.2016 r. do godz. 12:00:
 
wyjasnienia-siwz_55_16.doc (rozmiar: 463,5 kB)
uwaga jedz_55_16_2.xml (rozmiar: 115,33 kB)
 
Pytania i odpowiedzi z dnia 03.11.2016 r.:
 
 
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat 2016-ojs212-386566-pl.pdf (rozmiar: 82,25 kB)
 
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.11.2016 r.:
 
 
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 09.11.2016 r.:
 
 
Informacja o wniesieniu odwołań z dnia 14.11.2016 r. i kopie odwołań:
 
 
 
 
 
Zmiana treści SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.12.2016 r. do godz. 12:00
 
zmiana_siwz_55_16.doc (rozmiar: 57 kB)
 
 
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu:
 
Dokument Adobe Acrobat 2016-ojs221-403251-pl.pdf (rozmiar: 69,26 kB)
 
Zmiana treści SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.01.2017 r. do godz. 12:00
 
 
 
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu:
 
Dokument Adobe Acrobat 2016-ojs242-441973-pl.pdf (rozmiar: 69,33 kB)
 
Zmiana treści SIWZ z dnia 12.01.2017 r. i przedłużenie terminu składania ofert do dnia 31.01.2017 r. do godz. 12:00:
 
 
 
 
 
 
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 12.01.2017 r.:
 
 
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu:
 
Dokument Adobe Acrobat 2017-ojs010-015193-pl.pdf (rozmiar: 69,05 kB)
 
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.01.2017 r.:
 
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
inf.-o-wyborze-oferty.doc (rozmiar: 654 kB)
Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (08.10.2016)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (27.02.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP