Zasady naboru Kandydatów do pracy w Agencji Rezerw Materiałowych

2018-12-31 10:19:51

Zasady naboru Kandydatów do pracy w Agencji Rezerw Materiałowych

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Agencji Rezerw Materiałowych reguluje ustawa z 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Procedura naboru ma charakter otwarty i konkurencyjny.

Informacje o wolnych stanowiskach pracy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej ARM oraz w siedzibie Agencji i jednostce terenowej, której nabór dotyczy.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrali ARM lub przesłać pocztą, w zamkniętej kopercie, wraz z opisanym numerem ogłoszenia, którego oferta dotyczy. Dokumenty przesłane w formie elektronicznej nie są rozpatrywane.

Rozpatrywane są jedynie aplikacje złożone na konkretne publikowane ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy.

Nie należy składać w ofercie żadnych oryginałów dokumentów (np. świadectw pracy, dyplomów, certyfikatów). ARM nie ponosi odpowiedzialności za oryginały tych dokumentów.

Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Za datę dostarczenia dokumentów aplikacyjnych uznaje się datę wpływu do Agencji.

Proces naboru na wolne stanowiska pracy w Agencji składa się z dwóch etapów:

  1. weryfikacja dokumentów aplikacyjnych kandydatów pod względem spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu;
  2. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej ARM oraz w siedzibie Agencji.

Spośród wszystkich osób spełniających wymagania formalne zostaną wytypowane osoby, z którymi przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ARM w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata lub gdy Prezes podjął decyzję o unieważnieniu naboru.

Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie.

ARM nie prowadzi bazy danych kandydatów do pracy. Oferty pracy należy składać każdorazowo, jako odpowiedź na konkretne ogłoszenie. Wszystkie nadesłane zgłoszenia i dokumenty zostają komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Krystyna Ferenc
Pierwsza publikacja: Piotr Ostrowski (02.01.2007)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (31.12.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych