[Archiwum] Sprzedaż wózków widłowych

19.08.2015, 15:40

Agencja Rezerw Materiałowych
ul.
Grzybowska 45
00-844 Warszawa

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż dwóch wózków widłowych podnośnikowych:

 1. Wózek widłowy GPW-2510E
  Nazwa i kraj producenta: GPUT ”Zremb”- Gliwice, Polska          
  Rok produkcji: 1996, Nr fabryczny: 131454, Typ: GPW-2510E
  Zasilanie: LPG, Udźwig: 2,5T

Wózek wyłączony z eksploatacji z powodu uszkodzonego układu zapłonowego i nadmiernie zużytego układu hydraulicznego.

 • cena wywoławcza: 3000,00 zł brutto.
 1. Wózek podnośnikowy EAGLE-7/2.5
  Nazwa i kraj producenta: F.U.T Suchedniów, Polska
  Rok produkcji: 1997, Nr fabryczny: 4515, Typ: EAGLE-7/2,5
  Zasilanie: LPG, Udźwig: 2,5T

Wózek wyłączony z eksploatacji z powodu uszkodzonego układu zapłonowego, skrzyni biegów
i nadmiernie zużytego układu hydraulicznego.

 • cena wywoławcza: 3000,00 zł brutto.

Uwaga: Agencja Rezerw Materiałowych nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózków.

Zainteresowanych kupnem informujemy, że w/w przedmioty można oglądać od 20.08.2015 r.
do 27.08.2015 r. w dni robocze w godz. 8.00-14.30 na terenie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych
w Leśmierzu, 95-035 Ozorków, woj. Łódzkie.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:

Ryszard Król – Kierownik Składnicy, tel. 42 718 05 80, wew. 22
Marek Miłosz – Kierownik Zespołu Technicznego, tel. 42 718 05 80, wew. 31

Sprzedaż wózków odbędzie się w trybie przetargu pisemnego – zbieranie ofert.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej
w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą, niż cena wywoławcza.

Oferta przetargowa powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto,
a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem jednoznacznie opisującym przedmiot zakupu według wzoru: „Oferta na kupno .................." w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Leśmierzu,
95-035 Ozorków, w terminie do dnia 28.08.2015 r., do godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

W przypadku, kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty, tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.

Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 28.08.2015 r., o godz. 12.30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta telefonicznie lub na piśmie
w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 3 dni po wystawieniu faktury
oraz odebrać przedmiot własnym staraniem i na własny koszt.

Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły przechowywaną przez sprzedającego dokumentację przeprowadzonej procedury.

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - wzór oferty przetargowej 

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Leszek Polakowski (19.08.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (19.08.2015)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (19.08.2015)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP