Polityka środowiskowa

04.01.2018, 13:38

Warszawa, 03.01.2018 r.

Polityka Środowiskowa

Agencja Rezerw Materiałowych jest instytucją odpowiedzialną za zarządzanie rezerwami i zapasami dla wsparcia ludności i gospodarki w sytuacjach kryzysowych.

Mając świadomość wpływu wywieranego na środowisko naturalne Agencja ukierunkowuje swoje działania na dbałość o stan środowiska i wdraża System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015 oraz zobowiązuje się do jego utrzymywania i ciągłego doskonalenia w celu poprawy środowiskowych efektów działalności.

Uwzględniając specyfikę działalności Agencja zobowiązuje się podejmować działania na rzecz ochrony środowiska m.in. poprzez:

 1. postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w zakresie ochrony środowiska;
 2. przeciwdziałanie zjawiskom, które mogłyby prowadzić do negatywnego oddziaływania rezerw, które straciły swoje właściwości i stały się odpadem, na środowisko lub stanowić zagrożenie życia i zdrowia ludzi;
 3. prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez zapobieganie ich powstawaniu lub ograniczenie ich ilości, selektywną zbiórkę i przekazywanie do odzysku bądź unieszkodliwiania;
 4. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez stałe dążenie do modernizacji źródeł ciepła, wymiany taboru samochodowego na pojazdy spełniające najwyższe wymagania europejskie oraz stosowanie technologii przyjaznych środowisku;
 5. ograniczenie wykorzystania surowców i zasobów naturalnych poprzez racjonalizację zużycia wody, energii elektrycznej, ciepła i paliw;
 6. prowadzenie racjonalnych zakupów materiałów i urządzeń z uwzględnieniem, jako jednego z istotnych parametrów, jak najmniejszego negatywnego ich wpływu na środowisko;
 7. dbanie o stosowanie technologii przechowywania zapewniających ochronę środowiska przed szkodliwym wpływem przechowywanych towarów, maszyn i urządzeń;
 8. minimalizowanie ilości i uciążliwości dla środowiska stosowanych środków czystości i produktów chemicznych;
 9. racjonalizowanie zużycia materiałów biurowych;
 10. podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich pracowników;
 11. promowanie zachowań prośrodowiskowych wśród podmiotów będących stronami zainteresowanymi w realizowanych procesach poprzez uświadamianie im odpowiedzialności za środowisko oraz promowanie działań służących ochronie środowiska.

Najwyższe kierownictwo Agencji Rezerw Materiałowych zobowiązuje się do zabezpieczenia zasobów zapewniających realizację przyjętej polityki oraz zapewnia, że jest zakomunikowana w organizacji i dostępna dla stron zainteresowanych.

Prezes
Agencji Rezerw Materiałowych
Janusz Turek

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Tomasz Pośnik (04.01.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (20.12.2013)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (04.01.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP