[Archiwum] Odpowiedzi na zapytania do konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie

14.08.2013, 09:00

Działając na podstawie § 10 ust. 5a Przewodniczący Komisji informuje, że otrzymał zapytania dot. Regulaminu. Poniżej zamieszczam pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1:

W kwestii warunków dopuszczających do udziału w konkursie np. w temacie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: czy w przypadku konsorcjantów sumy gwarancyjne obu członków konsorcjum będą sumowane, czy też będą Państwo brali pod uwagę wyższą sumę gwarancyjną należącą do jednego z konsorcjantów.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią § 8 ust.6, w przypadku składania ofert przez konsorcjum firm brokerskich, ocenie podlegać będą wyłącznie kryteria dot. głównego konsorcjanta.

Pytanie 2:

W kwestii kryterium oceny ofert: w jaki sposób będą liczone punkty w poszczególnych kryteriach (czy punkty będą liczone łącznie, czy proporcjonalnie do liczby członków konsorcjum).

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią § 8 ust.6, w przypadku składania ofert przez konsorcjum firm brokerskich, ocenie podlegać będą wyłącznie kryteria dot. głównego konsorcjanta.

Pytanie 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymogu zawartego w 55 ust. 1 pkt 5 i 6 Regulaminu konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rezerw Materiałowych, wprowadzającego jako przesłankę udziału w Konkursie, posiadanie doświadczenia w wykonywaniu czynności brokerskich na podstawie umów zawartych z jednostkami sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych oraz uczestniczenie przynajmniej w trzech postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wybór ubezpieczyciela dla jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych i dopuszczenie do udziału w Konkursie także brokerów posiadających doświadczenie w wykonywaniu czynności brokerskich na podstawie umów zawartych z podmiotami zobowiązanymi do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w tym m.in. spółkami prawa handlowego tzw. komunalnymi, tj. z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Warto zauważyć, iż podmioty te, w większości uległy przekształceniom, powstając, na mocy zarządzeń organów wykonawczych gmin właśnie z samorządowych zakładów budżetowych (a więc jednostek sektora finansów publicznych stosownie do przepisu art. 9 pkt 4 ww. ustawy). Ponadto spółki komunalne realizujące zadania własne gminy (przykładowo zbiorowy transport publiczny) dysponują środkami publicznymi i w związku z tym osoby wchodzące w skład organu zarządzającego podlegają odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Spółki komunalne podlegają przepisom ustawy o finansach publicznych w zakresie dysponowania środkami, a w związku z tym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych, bowiem są one zobligowane na podstawie przepisu art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych do jej stosowania.

Z treści materiałów konkursowych wnioskujemy, że wprowadzając wyżej określone wymogi, zależo Państwu na dopuszczeniu do Konkursu wyłącznie brokerów posiadających wiedzę i doświadczenie przede wszystkim w zakresie obsługi podmiotów podlegających obowiązkowi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wobec tego racjonalne, w naszej ocenie, wydaje się uznanie, iż posiadanie wszechstronnego doświadczenia w obsłudze brokerskiej spółek komunalnych, spełnia także Państwa intencję przy tworzeniu niniejszych wymogów w ogłoszonym konkursie na wybór brokera.

Odpowiedź:

Agencja Rezerw Materiałowych nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wymogów, pozostawiając dotychczasowe zapisy zawarte w Regulaminie Konkursu.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Leszek Polakowski (13.08.2013)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (14.08.2013)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (14.08.2013)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP