Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna udostępniana na wniosek

21.02.2019, 08:37

Informacje publiczne będące w posiadaniu Agencji Rezerw Materiałowych (ARM), a nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznych, udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej.

Wniosek można przesłać:

  • za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@arm.gov.pl
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP
  • listownie (lub osobiście) na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Terminy na rozpatrzenie wniosku

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, ARM powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje ARM, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, ARM powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Opłata

Udzielenie informacji publicznej na wniosek jest zazwyczaj bezpłatne. ARM może pobrać od wnioskodawcy opłatę jeżeli ma ponieść dodatkowe koszty związane np. z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

ARM w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (20.02.2019)
Pierwsza publikacja: Piotr Ostrowski (02.01.2007)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (21.02.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty